Etikk

Kvinne, helsepersonell. Foto.
​Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.
​​​​​​​​​​​​​​​Derfor er det nedfelt generelle retningslinjer innanfor dei ulike fagområda for at alle medarbeidarar skal vere medvitne dette. Retningslinjene er i hovudsak generelle, ikkje detaljerte reglar, noko som utfordrar kvar medarbeidar til sjølv å reflektere over etiske spørsmål.​​​

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtalar har sitt utspring i allmenne etiske verdiar og normer som for eksempel rettferd, lojalitet, ærlegdom og at ein alltid skal behandle andre slik ein ønskjer å bli behandla sjølv.

Helsetenesta har ansvar for å vareta grunnleggjande etikk og moral i velferdsstaten, i tillegg til å forvalte fellesskapets ressursar.

Alle medarbeidarar skal følgje gjeldande lovar, reglar og retningslinjer. Alle har plikt til å gjere seg kjende med og å følgje lovar, reglar og retningslinjer som regulerer arbeidskvardagen.

Lovar, instruksar og reglar kan ikkje åleine sikre høg etisk standard. Medarbeidarane må sjølve setje standarden ved å reflektere over eigne val og handlingar. Dette betyr at kvar enkelt medarbeidar kritisk må vurdere eigne interesser i møte med etiske konfliktsituasjonar.

 

 

Styresak etiske retningslinjer 7. mai 2012http://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Etiske retningslinjer for fretaksgruppa Helse Vest.pdfStyresak etiske retningslinjer 7. mai 2012
Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vesthttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 00 - Etiske Retningslinjer.pdfEtiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest
Vedlegg til dei etiske retningslinjene - oversikthttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 01.pdfVedlegg til dei etiske retningslinjene - oversikt
Taushetserklæring skjemahttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 02 Taushetserklring skjema.pdfTaushetserklæring skjema
Sikkerhetsinstrukshttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 03 Sikkerhetsinstruks.pdfSikkerhetsinstruks
Rutine for intern varslinghttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 04 Rutine for intern varsling.pdfRutine for intern varsling
Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH)http://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 05 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandrforeningen for Helsesektoren (LFH).pdfSamarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH)
Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningenhttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 06 Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen.pdfSamarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforeningen
Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legaterhttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 07 Retningslinjer vedrrende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfRetningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater
Retningslinjer for praktisering av regelverk for biervervhttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 08 Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfRetningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv
Etiske retningslinjer for arbeid med innkjøp i Helse Vesthttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 09 Etiske retningslinjer for arbeid med innkjp i Helse Vest.pdfEtiske retningslinjer for arbeid med innkjøp i Helse Vest
Etiske krav i offentlige anskaffelserhttp://www.helse-vest.no/no/OmOss/Documents/Etikk/Sak 04812 B Vedlegg 10 Etiske krav i offentlige anskaffelser.pdfEtiske krav i offentlige anskaffelser