logo

Utdanningskonferansen 2023

Sett av datoen til årets Utdanningskonferanse i Helse Vest!

30.
november
2023
2 dager
 1. 30. nov. 2023, 15:00 - 22:00
 2. 01. des. 2023, 08:30 - 14:00
Meld deg på

Tid og stad

Når

 1. 30. nov. 2023, 15:00 - 22:00
 2. 01. des. 2023, 08:30 - 14:00

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Vest arrangerer Utdanningskonferanse i Bergen, med fleire dagsaktuelle tema:

Program dag 1

15.00 - 16.00: Registrering og lett servering

16.00 - 16.10: Opning av konferansen

Arrangørane ønskjer velkommen på vegner av programkomiteen.

16.10 - 16.25: Presentasjon rundt borda

Tema 1: Kompetansebehov i fremtida – kva endringar må vi førebu oss på?

Rapporten til Helsepersonellkommisjonens beskriver et utfordringsbilde hvor det vil bli færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenestene. Teknologi og digitalisering er pekt på som noe av løsningen. Samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetak er viktig for å sikre riktig kompetanse. Hvordan kan/bør vi forberede oss til denne endringen?

16.30 - 17.15: Opningsinnlegg

Utdanningsinstitusjonane og helseføretaka har gitt innspel til Profesjonsmeldinga og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Kva blir dei nasjonale føringane framover og kva endringar er nødvendige for å få ei bærekraftig helsetjeneste?
Meir informasjon kjem.

17.15 - 17.30: Samtale rundt borda

17.30 - 17.45: Pause

17.45 - 18.40: Hovudinnlegg

Kunstig intelligens, teknologi og digitalisering vil ha ei betydeleg rolle i endringa av spesialisthelsetjenesta framover og vil innebære nye måtar å jobbe og organisere oss på. Forstår vi fullt ut kva dette vil bety for helseføretaka og utdanningsinstitusjonane, og har vi tilstrekkeleg kompetanse til å drive dei endringsprosessane som må til?
v/Jon-Torgeir Lunke, Direktoratet for e-Helse

18.40-18.45: Oppsummering av dag 1

19.30: Middag med utdeling av Helse Vests utdanningspris

Program dag 2

08.30 - 09.05: Presentasjon av vinnaren av Helse Vests utdanningspris

Tema 2: Læring i endring – korleis kan vi utvikle utdanningane og bidra til livslang læring?

Utdanning og kompetanseutvikling er avgjerande for å gi trygge og gode tenester til innbyggjarane vi har ansvar for. Vi skal saman bidra for å skape framtidas helseteneste og må samarbeide tett om digital omstilling. Mangel på helsepersonell vil føre til at vi må prioritere meir, samarbeide meir på tvers og ha meir effektive utdanningar. Kva endringar må til og korleis kan vi sikre at dette skjer på ein slik måte at pedagogikk og didaktikk spiller godt sammen?

09.10 - 09.40: Teknologi og digitalisering – betydning for læring?
v/Rune Johan Krumsvik, UiB

09.40 - 09.55: Pause og utsjekk

09.55 - 10.25: Korleis kan simulering og ferdigheitstrening skape god læring?
v/Sigrun Anna Qvindesland, RegSim

10.25 - 10.40: Korleis kan vi bruke VR i undervisning? Eksempel frå jordmorutdanninga.
v/Lars Peder Bovim, Høgskulen på Vestlandet

10.40 - 10.55: Korleis blir tverrfagleg simulering brukt i undervisning?
Eksempel frå bachelorstudiet i paramedisin
v/Universitetet i Stavanger. Informasjon kjem.

10.55 - 11.30: Stands
Meir informasjon kjem

11.30 - 11.45: Pause

11.45 - 12.45: Psykologisk tryggleik ved endringer

Korleis kan vi behalde, utvikle og rekruttere helsepersonell til ein sektor som står overfor store endringar? Kor viktig er psykologisk tryggleik ved endringar, korleis kan vi førebu studentane, og kva blir kravd av helsepersonell og leiarar?
v/Bård Fyhn, Norges Handelshøyskole

12.45 - 13.00: Avslutning
v/Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

13.00: Lunsj

Endringar i programmet kan komme heilt fram til konferansen startar.

Målgruppe

Leiarar og medarbeidarar i helseføretaka og utdanningsinstituasjonane som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studentar:

 • Helse Stavanger
 • Helse Fonna
 • Helse Bergen
 • Helse Førde
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Bergen
 • Høgskulen på Vestlandet
 • VID Vitenskapelige høgskole

Målet er at konferansen skal bidra med fagleg påfyll og byggje nettverk på tvers av profesjon, fag og organisasjon.

Utdanningspris

Utdanningsprisen vil bli utdelt under konferansen.

 

 

Nominasjonar til Utdanningsprisen kan sendast til sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for Utdanning innan 15. oktober 2023.

 

 

 

Påmelding

Fleire detaljer kjem seinare

Det er sett eit tak på 100 deltakarar.

Pris på konferansen

Konferansen er gratis for deltakarane, men kvar enkelt må dekkje reise sjølv.

Kontakt