logo

Utdanningskonferansen 2023

30.
november
2023
2 dagar
 1. 30. nov. 2023, 15:00 - 22:00
 2. 01. des. 2023, 08:30 - 14:00
Meld deg på

Tid og stad

Når

 1. 30. nov. 2023, 15:00 - 22:00
 2. 01. des. 2023, 08:30 - 14:00

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Vest arrangerer Utdanningskonferanse på Scandic Flesland Airport i Bergen, med fleire dagsaktuelle tema:

Program dag 1

Møteleiar: Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

15.00 - 16.00: Registrering og lett servering

16.00 - 16.10: Opning av konferansen

16.10 - 16.25: Kunstnarisk innslag

Tema 1: Kompetansebehov i fremtida – kva endringar må vi førebu oss på?

Rapporten til Helsepersonellkommisjonens beskriver et utfordringsbilde hvor det vil bli færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenestene. Teknologi og digitalisering er pekt på som noe av løsningen. Samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetak er viktig for å sikre riktig kompetanse. Hvordan kan/bør vi forberede oss til denne endringen?

16.30 - 17.15: Opningsinnlegg

Utdanningsinstitusjonane og helseføretaka har gitt innspel til Profesjonsmeldinga og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Kva blir dei nasjonale føringane framover og kva endringar er nødvendige for å få ei bærekraftig helsetjeneste?
v/ Ingrid M. Middelthon, fagdirektør i Helse og omsorgsdepartementet

17.15 - 17.30: Spørsmål og diskusjon

17.30 - 17.45: Pause

17.45 - 18.40: Hovudinnlegg

Kunstig intelligens, teknologi og digitalisering vil ha ei betydeleg rolle i endringa av spesialisthelsetjenesta framover og vil innebære nye måtar å jobbe og organisere oss på. Forstår vi fullt ut kva dette vil bety for helseføretaka og utdanningsinstitusjonane, og har vi tilstrekkeleg kompetanse til å drive dei endringsprosessane som må til?
v/Jon-Torgeir Lunke, seniorrådgjevar i Direktoratet for e-Helse

18.40-18.45: Oppsummering av dag 1

19.30: Middag med utdeling av Helse Vests utdanningspris

Program dag 2

Møteleiar: Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet

08.30 - 09.05: Presentasjon av vinnaren av Helse Vests utdanningspris

Tema 2: Læring i endring – korleis kan vi utvikle utdanningane og bidra til livslang læring?

Utdanning og kompetanseutvikling er avgjerande for å gi trygge og gode tenester til innbyggjarane vi har ansvar for. Vi skal saman bidra for å skape framtidas helseteneste og må samarbeide tett om digital omstilling. Mangel på helsepersonell vil føre til at vi må prioritere meir, samarbeide meir på tvers og ha meir effektive utdanningar. Kva endringar må til og korleis kan vi sikre at dette skjer på ein slik måte at pedagogikk og didaktikk spiller godt sammen?

09.10 - 09.40: Kunstig intelligens og læring?
v/Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved UiB

09.40 - 10.00: Pause og utsjekk

10.00 - 10.30: Kva skal til for at simuleringsbasert læring gir effektar? Evidens, erfaringar og god implementering?
v/Sigrun Anna Qvindesland, leder, RegSim

10.30 - 10.45: Korleis kan vi bruke VR i undervisning? Eksempel frå jordmorutdanninga.
v/Lars Peder Bovim, høgskulelektor ved SimArena, Høgskulen på Vestlandet

10.45 - 11.00: Korleis blir tverrfagleg simulering brukt i undervisning?
Eksempel frå bachelorstudiet i paramedisin
v/Nina Vatland, studieprogramleder, bachelor i paramedisin, Universitetet i Stavanger

11.00 - 11.45: Standssesjon: Bruk av digitale verktøy i undervisning og opplæring

 • E-vei – bruk av digitale modular, samling med simulering og erfaringsoverføring for å auke rettleiarkompetanse hos spesialsjukepleiarar og jordmødre, v/UiS og Helse Stavanger
 • Solstien 3 – eit digitalt læringshus med 360˚-videoar som startpunkt for VR-simulering, v/VID
 • VR og simulering i Psykiatrisk klinikk, v/Helse Bergen
 • VR-simulering med bruksområde innan prehospital psykisk helse, akuttpsykiatri, somatiske avdelingar, kommunehelsetenesta og utdanningsinstitusjonar, v/UiS
 • Legemiddellære i VR som tiltak mot medisineringsfeil, v/UiB og Helse Bergen
 • Rett dose – eit spel for sjukepleiarar for å øve seg på å gi rett dose medisin til pasientane, v/Helse Vest IKT

11.45 - 12.45: Psykologisk tryggleik ved endringer
Kor viktig er psykologisk tryggleik ved endringar, korleis kan vi førebu studentane, og kva blir kravd av helsepersonell og leiarar?
v/Bård Fyhn, prosjektleder ved Norges Handelshøyskole

12.45 - 13.00: Avslutning
v/Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

13.00: Lunsj

Endringar i programmet kan komme heilt fram til konferansen startar.

Målgruppe

Leiarar og medarbeidarar i helseføretaka og utdanningsinstituasjonane som har ansvar for utdanning, klinisk undervisning og praksis for studentar:

 • Helse Stavanger
 • Helse Fonna
 • Helse Bergen
 • Helse Førde
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Bergen
 • Høgskulen på Vestlandet
 • VID Vitenskapelige høgskole
 • Sjukehusapoteka Vest

Målet er at konferansen skal bidra med fagleg påfyll og byggje nettverk på tvers av profesjon, fag og organisasjon.

Utdanningspris

Utdanningsprisen vil bli utdelt under konferansen.

Påmelding

Fleire detaljer kjem seinare

Det er sett eit tak på 100 deltakarar.

Pris på konferansen

Konferansen er gratis for deltakarane, men kvar enkelt må dekkje reise sjølv.

Kontakt