logo

WeCare Bergen

WeCare Bergen ligg på Nesttun i Bergen kommune. Klinikken har eit døgntilbod til pasientar med hjartesjukdommar, i tillegg til både dag- og døgntilbod for arbeidsretta behandling.

Gjeng med kvinner og menn går tur med gåstaver. Foto.

Foto: WeCare

Hovudin​nha​ldet i tilbodet ved WeCare Bergen

Mål for rehabili​​teringa:​​

Oppretthalde eller betre fysi​​sk og psykisk funksjonsnivå, gi ei oppleving av auka livskvalitet, tryggleik og meistring av sjukdom, skad​e og livssituasjon, varig livsstilsendring der det er helsemessig nødvendig.

Tiltak for å n​​​å måla:​​

 • Kartlegging, målformulering, individuelle samtaler og fysisk test for å tilpasse rehabiliteringa best mogleg til den enkelte.
 • Trening og klasseromsundervisning i trening og hjartesjukdom, stressmeistring, kosthald.
 • Dag der pårørande blir invitert til å delta i undervisning og trening.
 • Gruppebasert tilbod med individuelle tilpassingar
 • Individuelle samtalar med sjukepleiar og fysioterapeut, eventuelt også lege og sosionom/attføringskonsulent.
 • Kognitiv terapi som metode, og følgjer dei europeiske retningslinjene for fysisk aktivitet, trening og undervisning. Opplæring i Mindfulness for interesserte.
 • Røykeavvenningskurs
 • Oppfølgingstrening kvar veke på ettermiddagstid i 12 veker etter gjennomført rehabiliteringsopphald.

I det arbeidsret​​ta tilbodet legg ein vekt på:​​

Tilbodet bygger på ein integrert modell for opptrening/rehabilitering og tilbakeføring til arbeidslivet. Tilbodet er arbeidsretta med fokus på arbeidsforholda og arbeidsplassen til pasienten. Hovudfokus er på ​​funksjon framfor diagnose. Pasienten får rettleiing i å formulere mål for opphaldet og hjelp til å finne aktuelle tiltak for å nå målet. Pasienten skal ha ei aktiv rolle i sin eigen rehabiliteringsprosess.

Bistan​​dsbehov

Alle pasientar får enklar​e hjelp og assistanse ved behov.

Faggrup​per​

Tverrfagleg rehabilitering ved WeC​​are Bergen blir utført av følgjande faggrupper:

 • Legar (spesialist i allmennmedisin, spesialist i kardiologi, spesialist i indremedisin)
 • Psykolog
 • Sjukepleiarar
 • Fysioterapeutar
 • Instruktør
 • Sosionom
 • Ergoterapeut

Kontaktin​​formasjon

WeCare Bergen

Besøksadresse:
Nesttunv​eien 92, 5221 Bergen

Postadresse:
Postboks 384, 5853 Nesttun

Tlf: 55 11 41 50
Faks: 55 11 41 60​

E-post: bergen@wecareomsorg.no

Heimeside: WeCare Bergen - WeCare Omsorg

Tilvisi​​ng​​

​Tilvising rehabilitering

Sist oppdatert 24.04.2023