Hopp til innhold
logo

Forskingsmidlar frå NORM

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) lyser ut midlar til forsking med følgjande formål:

Publisert 09.09.2021
Noen få reagensrør med væsker
  1. kartleggje resistens mot antimikrobielle middel i mikrober
  2. fremme kunnskap om årsakar til resistensutvikling i mikrober
  3. fremme kvaliteten på førebyggjande tiltak mot utvikling og utbreiing av resistens

Søknadsfrist 1. oktober kvart år

NORM er eit nasjonalt helseregister med sekretariat ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosjektstøtte føreset mellombels ikkje at det blir nytta data frå NORM-registeret. Søknadar om forskingsmidlar vil bli behandla av Fagrådet i NORM.

Støtta til enkeltprosjekt vil normalt vere avgrensa oppad til 50 000 kroner. NORM-midlar kan ikkje brukast til å dekkje administrasjonsutgifter på institusjonsnivå (overhead). Det kan søkjast om midlar til reagenser, forbruksmateriell, timeløn til assistent (for eksempel bioingeniør), presentasjon av aktuelle studiar på møte og kongressar, hospitering og løn for arbeid i eiget prosjekt (sistnemnde må grunngivast særskilt).

Fagrådet vil spesielt stimulere til samarbeid på tvers av spesialitetar og fagmiljø og til forsking i kliniske avdelingar og i allmennpraksis. Fagrådet vil også prioritere forsking på bruk av antibiotika og førebyggjande tiltak mot resistens, i tillegg til forskingsprosjekt i mindre fagmiljø i ulike deler av landet.

Kontaktinformasjon og søknadsskjema

Eige søknadsskjema for forskingsmidlar frå NORM må nyttast.

Fleire opplysningar og søknadsskjema finst på forskingssida til NORM
www.antibiotikaresistens.no​ eller ved kontakt med NORM sekretariatet ved Anne-Sofie Furberg, telefon 77 64 48 41 og Gunnar Skov Simonsen, telefon 77 62 84 93.

 
Søknad med alle vedlegg kan sendast elektronisk til norm@unn.no.
Fann du det du leita etter?