logo

Mål og strategiar

Vår visjon: – Vi skal fremje helse, meistring og livskvalitet!

​Regional utviklingsplan 20​23 - 2035​

Utviklingsplan i Helse Vest skal bidra til å realisere vår felles helseteneste. Han skildrar korleis vi skal utvikle verksemda, møte framtidige behov og handtere dei store utfordringane vi står overfor.

Den viktigaste ressursen vi har, er medarbeidarane våre. Det er dei som utgjer helsetenesta, og vi er avhengige av kompetansen, innsatsen og initiativa til kvar enkelt medarbeidar for å nå måla vi set oss. Vi satsar derfor stort på å behalde og rekruttere medarbeidarar, og legge til rette for at dei kan utvikle og bruke kompetansen sin på beste mogelege måte.

Fire strategiske hovedtema

​Pasientar, brukarar og pårørande

Medarbeidarar og kompetanse

Sist oppdatert 18.04.2023