logo
Kvinne og mann ser i kamera, grønn bakgrunn. Foto.

Helse2035

Vi skal utvikle pasienten si helseteneste og har utarbeidd den overordna strategien for spesialisthelsetenesta på Vestlandet fram mot 2035.

Styret i Helse Vest RHF vedtok strategien Helse2035 i styremøtet 11. mai 2017. Før det har strategien vore på høyring der eigne føretak, samarbeidspartnarar, eksterne aktørar og brukarane har fått seie si meining.

Helse 2035 strategi (PDF)

Regional utviklingsplan 2023 - 2035​

Strategien er ambisiøs, og legg opp til store endringar i korleis Helse Vest skal yte helsetenester og ivareta samfunnsansvaret i åra som kjem: Betre samhandling, innovasjon og bruk av ny teknologi er viktige svar. 

Vår visjon: Vi skal fremje helse, meistring og livskvalitet

​Strategien er tydeleg på utfordringa knytt til at vi har avgrensa ressursar - både økonomiske og menneskelege - samtidig som behovet for behandling i befolkninga og behandlingsmoglegheitene veks. Tydelege prioriteringar mellom behov, moglegheiter og tilgjengelege ressursar må til for å sikre ei berekraftig utvikling.

Måla for ​​​strat​egien e​r:

 • Trygge og nære helsetenester
 • God samhandling og effektiv ressursbruk i heile pasientforløpet
 • Aktiv pasientdeltaking og heilskapleg behandling
 • Ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon

Dei viktig​​​aste endr​ingane

I strategien er det lagt særleg vekt på dei områda som er omfatta av dei viktigaste endringane framover. Den er derfor bygd opp rundt utval​​de tema:

 • Kvalitet og pasienttryggleik
 • Kommunikasjon og prioritering
 • Pasientar med fleire sjukdommar
 • Standardiserte pasientforløp
 • Eit einskapleg helsevesen
 • Strategisk samspel med dei private
 • Auka verdiskaping
 • Spesialisthelsetenester utanfor sjukehus
 • Forsking, innovasjon og teknologi
 • Våre medarbeidarar
 • Leiarskap
 • Struktur og organisering

​Fire hovu​​​​​dovers​krifter

Temaa er strukturert under​ dei fire hovudoverskrifta

 • Pasientens helseteneste
 • Eitt helsevesen
 • Utvikling av helsetenestene
 • Medarbeidaren, leiing og organisasjon

Sist oppdatert 17.04.2023