logo

Planar og rapportar

Planar og strategiar i Helse Vest

Neste generasjon plan – ein pilot og utviklingsside for planar og strategiar i Helse Vest. Her finn du blant anna Regional utviklingsplan, Regional plan for habilitering og rehabilitering og Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
Planar og strategiar i Helse Vest
Voksent par. Foto.

Dei nyaste planane, på pilotsida​​

 Andre planar og rapportar

 

​​Internrevisjonen har ei eiga side med rapportar og anna informasjon.​

Internrevisjon i Helse Vest

Helse Vest søkeresultat hos Helsetilsynet

Ein tilsynsrapport er ei tilbakemelding frå Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen, til verksemda om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten blir eventuelle brot på lov eller føreskrift (avvik), påpeikte.

Også andre område der tilsynsmyndigheita meiner det er eit forbetringspotensiale (merknad), blir påpeikte.

​​​​​​​​​​​​Påpeikte avvik blir som regel raskt lukka. Eldre tilsynsrapportar vil derfor ofte ikkje gi eit riktig bilde av situasjon slik han er i dag.

Helsetilsynet si oppgåve

Helsetilsynet skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkninga sin helsetilstand og behovet for tenester, følge med på korleis tenestene og personellet utøver si verksemd og gripe inn overfor verksemder og helsepersonell som utøver verksemda i strid med lovgivinga.​​​


Sist oppdatert 30.09.2022