logo

Helse Vest RHF

Vi er eit regionalt helseføretak og har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Kvinnelig sykepleier snakker med kollega. Foto.

Forskingskonferansen i Helse Vest 2023

Etter 15. september blir det open påmelding på dei resterande ledige plassane.

Velkommen til Os utanfor Bergen!

Les meir
Ikon

Utdanningskonferansen i Helse Vest 2023

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning i Helse Vest arrangerer Utdanningskonferanse i Bergen, med fleire dagsaktuelle tema.

Velkommen til to dagar i november/desember!

Les meir og meld deg på
Ikon

Nyheiter

 • Mann som smiler
  21. september 2023
  Godt i gang med forbetring av sikkerheitspsykiatrien

  Jobben med å få sikkerheitspsykiatrien i Helse Vest opp på ønska nivå er i god gang. – Føretaka har gjort mykje godt arbeid, seier assisterande fagdirektør Ola Jøsendal i Helse Vest.

 • Person sitter foran en skjerm og snakker og viser. Foto.
  18. september 2023
  Ny frist for å fremje kandidatar: Fredag 22. september

  Forskingsprisane og innovasjonsprisen blir delte ut på Forskingskonferansen i Helse Vest, som i år blir halden på Solstrand Hotel og Bad i Os utanfor Bergen.

 • En person som sitter ved et skrivebord
  6. september 2023
  Felles løft for psykisk helsevern

  Ni tiltak og fire miniprosjekt skal no i gang i sjukehusa på Vestlandet, for å styrkje den faglege kapasiteten i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

 • En gruppe legestudenter på SUS
  29. august 2023
  Vestlandslegar for framtida

  Sju medisinstudentar er no i gang med Vestlandslegen på Stavanger universitetssjukehus, ein studiemodell der eitt av måla er at å auke rekrutteringa av legar på Vestlandet.

 • En mann og en kvinne som holder et trekors
  25. august 2023
  Helse Vest RHF lyser ut rekordstor pott til innovasjonsprosjekt

  Totalt 18 millionar kroner blir lyst ut til nye innovasjonsprosjekt og idéoverføringar i Helse Vest. Den gledelege auka i potten skuldast eit nytt samarbeid med Kreftforeningen, som bidreg med eit par millionar kroner til øyremerka innovasjonsprosjekt innan kreft.

 • En hylle med hvite bokser
  17. august 2023
  Sykehusene skal redusere plastbruken

  En rapport fra rådgivningsselskapet Mepex som ble lagt frem under Arendalsuka, dokumenterer hvor mye plast vi bruker ved sykehusene og peker på mulige tiltak for å redusere plastbruk og øke andelen som gjenvinnes. Sykehusene tar utfordringen og følger opp.

Dette forsket sykehusene på i 2022

Den tiande nasjonale rapporten om forskings- og innovasjonsaktivitetene i helseføretaka i 2022.

Les meir
En mann og en kvinne som viser forsiden av en rapport. Foto.

Kampanje for førebygging av sjølvmord

Vestland og Rogaland har for tida ein folkehelseopplysingskampanje som heiter «Snakk om sjølvmordstankar, det kan redde liv», i Vestland og Rogaland. Målet er å gjere det lettare å snakke om det som er vanskeleg, og få hjelp.

Meir om kampanjen
To personer som sitter på en benk og ser på en by

Møte og konferansar

 • Møte i regionalt brukarutval
  Møte for alle representantane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest. Møta blir i all hovudsak halde kring éi veke før styremøta i Helse Vest.
  Møte i regionalt brukarutval
  27.
  september
  2023
 • Styremøte
  Alle styremøta i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  Styremøte
  4.
  oktober
  2023
 • Møte i revisjonsutvalet
  Alle møta i revisjonsutvalet i Helse Vest er opne for presse og publikum.
  Møte i revisjonsutvalet
  31.
  oktober
  2023