logo Helse Vest

Rehabilitering, private avtalar

Helse Vest RHF har i tillegg til rehabiliteringstilbodet som finst i sjukehusa, avtalar om spesialiserte rehabiliteringstenester med private institusjonar i Helse Vest. "Velg behandlingssted" gjeld også for dei private rehabiliteringsinstitusjonane.

Tilvising til dei private rehabiliteringsinstitusjonane

​Desse har av​​tale med Helse Vest:

​​
Her er ei oversikt over kva delytingar dei ulike institusjonane tilbyr.

Helse Vest RHF inngår ​avtaler om spesialisert rehabilitering med private rehabiliteringsinstitusjonar i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar.Tenestene blir gitt i form av dagtilbod, kortare dagtilbod (timar),  og døgntilbod. Enkelte av institusjonane har avtale om arbeidsretta rehabilitering.

Helse Vest varetar sørgje for-ansvaret sitt innanfor habilitering og rehabilitering gjennom tenester i helsefø​retaka, private sjukehus og i private rehabiliteringsinstitusjonar.

Sist oppdatert 14.04.2024