logo Helse Vest
Hvite og oransje symboler som hjerte, øye og lege på gul bakgrunn.

ForBedring

Arbeidsmiljø, pasientsikkerheit og HMS heng saman og påverkar kvarandre. ForBedring er eit verktøy som skal bidra til å se på desse tre områda samla.

ForBedring er ei årleg medarbeidarundersøking i spesialisthelsetenesta landet over. ​Undersøkinga er laga for å avdekkje utfordringar, støtte lokalt forbetringsarbeid og bidra til at sjukehusa utviklar seg i riktig retning, til beste for både pasientar og medarbeidarar. Alle einingar ved alle sjukehusa lagar handlingsplanar med tiltak for å styrkje det som er bra og forbetre det som kan. Dette er eit kontinuerleg arbeid.

Målet med ForBedring-undersøkinga

Undersøkinga er eit viktig tiltak for eit kontinuerleg lokalt forbetringsarbeid i kvar enkelt avdeling, klinikk og føretak/verksemd. ForBedring blir gjennomført i helseføretak, felleseigde føretak og private ideelle.

Oppslut​ninga om undersøkinga er god år for år. Det er viktig at ​medarbeidarar opplever at det nyttar å seie ifrå.

Undersøkinga skal sikre varetaking av kravet til kartlegging i høve til lover og forskrifter om systematisk forbetringsarbeid:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter​​

Forskrift om ledelse og kvalitet​​sforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Resultatrapport ForBedring - Nasjonal rapport frå undersøkinga i 2023.pdf

Sist oppdatert 14.02.2024