logo Helse Vest

Nasjonal forskningsrapport 2021: En milliard kroner til kunnskap for bedre pasientbehandling

Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av de regionale helseforetakenes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.

Publisert 01.06.2022
Helseminister og fagdirektør i Helse Vest RHF hilser hverandre, foto

​​–  Rapporten oppsummerer en imponerende innsats for forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, også gjennom 2021. Den viser hvor viktig denne innsatsen og kunnskap er for å utvikle tjenestene våre. Jeg har lyst til å takke pasientene som deltar, og alle som bidrar til forskning og innovasjon i sykehusene og utdanningsinstitusjonene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som fikk rapporten overlevert 1. juni. 

​​Rapporten viser at det fremdeles går mest forskningsmidler til kreft, foran hjerne og nervesystem og psykisk helse.  

– Det er fint å se at psykisk helse er blant områdene som blir prioritert. Prosjektet som ser etter objektive mål på psykisk sykdom ved St. Olavs Hospital, er et eksempel på et slikt prosjekt som kan gjøre diagnostikken mer presis og gi bedre pasientbehandling. Dette er et viktig område, også for forskning, og et område som ikke alltid har stått øverst på listene tidligere, sier Kjerkol. 

Statsråd Ingvild Kjerkol er også opptatt av styrkingen av kliniske studier og god brukerinvolvering.  

​ I rapporten kan vi lese om enkeltforskere og helsepersonell som gjennom dedikasjon, nitidig arbeid og nytenkning forandrer og forbedrer tjenestene våre. Dette er noe vi, myndighetene, regional og lokal ledelse, må legge til rette for at kan skje. I den nasjonale handlingsplanen for kliniske studier er dette et helt sentralt poeng. Skal den kliniske forskningen bli en integrert del av pasientbehandlingen, må systemet rundt den engasjerte forskeren fungere. Slik at forskeren kan gjøre det hun eller han er aller best på, sier Kjerkol. 

​Ny kunnskap i pasientbehandling 

​​De fire regionale helseforetakene, H​​else Nord, ​​Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest, presenterer for niende gang rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste 2021 med nasjonale nøkkeltall og gode prosjekter fra små og store sykehus over hele landet. 

Les hele rapporten (pdf)​ 

Helse Vest RHF har ledet arbeidet med rapporten, og har hatt med seg en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene og brukerrepresentanter.

  Sykehusene er store kunnskapsorganisasjoner som frambringer ny forskning og kunnskap som brukes i pasientbehandlingen. Rapporten som nå legges frem, viser bredden og mangfoldet av pågående forsknings- og innovasjonsaktiviteter i spesialisthelsetjenesten, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest.

​​Kliniske studier 

​​Kliniske studier og brukerinvolvering er et satsingsområde. Kliniske studier er viktige for å dokumentere effekt og sikkerhet av legemidler og medisinsk utstyr. Klinisk forskning sk​​al være en integrert del av pasientbehandlingen. Pasienter skal også få tilbud om å delta i kliniske studier i form av utprøvende behandling. 

I 2021 deltok 15 065 pasienter i 485 studier. 65 prosent av de regionale helseforetakenes forskningsmidler er tildelt til kliniske studier, og mer enn en region deltar i en av tre av de kliniske intervensjonsstudiene for årene 2018–2021. I tillegg kommer midler til studier finansiert gjennom det nasjonale forskningsprogrammet Klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK), som ble etablert i 2016. I perioden fra 2016–2021 er det tildelt 820 millioner kroner til 45 prosjekter. 

​​Oppdragsforskning og innovasjon 

​​​Rapporten synliggjør samarbeid med næringslivet på flere måter. Prosjekter med regional finansiering samarbeider med legemiddelindustri, medisinskteknisk utstyrsindustri og aktører innen IKT. I sluttrapporter for forskningsprosjekter gis det informasjon om påbegynt eller planlagt innovasjon i forbindelse med prosjektet.  

Blant oppdragsstudiene er 78 prosent legemiddelstudier, noe som gjenspeiles i listen over de ti største sponsorene av oppdragsstudier. 

Samarbeid med næringslivet illustreres også gjennom en oversikt over innovasjonspartnerskap, som er en ordning for å gjøre det lettere for offentlige virksomheter og leverandører å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. 

Noen nøkkeltall for forskningen i spesialisthelsetjenesten i 2021: ​

  • totalt ​​​avla​gt 255 doktorgrader 
  • 5 030 vitenskapelige publikasjoner 
  • 65 prosent av forskningsmidlene i de regionale helseforetakene er tildelt kliniske studier 
  • i 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i norske sykehus 

*H​​else Nord, ​​Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest ​