logo Helse Vest

Felles løft for psykisk helsevern

Ni tiltak og fire miniprosjekt skal no i gang i sjukehusa på Vestlandet, for å styrkje den faglege kapasiteten i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

Publisert 06.09.2023
En person som sitter ved et skrivebord

Foto: Svein Lunde, SUS

No ligg det nytt kunnskapsgrunnlag klart, som skal betre arbeidet med å møte utfordringar, bidra til å løfte arbeidskvardagen til medarbeidarar, og møte pasientane på ein enda betre måte enn vi gjer i dag. Rapporten Berekraftig utvikling av kompetanse og kapasitet i psykisk helsevern og TSB er eit utgangspunkt for å jobbe vidare med områda som er under hardast press, for å sikre og utvikle den faglege kapasiteten på Vestlandet.

– Dette har vore ein krevjande prosess for alle som har vore involverte, men det har vore eit utruleg godt engasjement og stor medverknad frå mange hald, seier direktør Hilde Brit Christiansen for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF. 

En kvinne med mørkt hår

Foto: Kjetil Alsvik

Hilde Brit Christiansen.

Ho understrekar at tiltaka som skal i gang ikkje er nokon «kvikkfiks» av ei stor og omfattande utfordring. 
– Det er no dei store oppgåvene skal løysast. Vi er einige om kva som må til, kva vi skal gjere i fellesskap, og kva helseføretaka skal sørgje for at blir gjennomført lokalt. Vi er einige i dette felles grunnlaget, og det er avgjerande.

Betre innsikt

Prosjektet har hatt som mål å gi føretaksleiinga, leiarar og medarbeidarar betre innsikt i kva faktorar som kan bidra til å skape berekraftige fagmiljø. Målet er å behalde dei medarbeidarane som allereie arbeider på området, legge til rette for utvikling, få ned turnoveren, rekruttere nye medarbeidarar og sørgje for gode og sterke fagmiljø, også framover. 

I rapporten kjem det blant anna fram at medarbeidarar opplever at arbeidsbyrda har auka og at det stadig er mindre tid til å følgje opp kvar enkelt pasient. Det blir også meldt om krav til auka aktivitet for å redusere ventelister med mål om å sørgje for at pasientar raskare får tilgang til utgreiing og behandling, utan at det er tilsvarande tilføring av fagleg kapasitet. Medarbeidarar rapporterer vidare at høgt arbeidspress er den fremste grunnen til at dei forlèt tenestene, eller søkjer seg til einingar der dei er meir skjerma frå dette presset.

- Det er store utfordringar her som må løysast, og dette skal vi klare saman med dei gode fagfolka og leiarane i sjukehusa. Rapporten dannar eit godt grunnlag for det vidare arbeidet som skal gjerast, seier administrerande direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest RHF.

Ta grep

I 2022 var det totalt 1574 spesialistar, og legar og psykologar i spesialisering knytt til PHV og TSB i Helse Vest. Helseføretaka har konstatert at det er utfordrande å behalde og rekruttere tilstrekkeleg spesialistkompetanse for å halde oppe eit behandlingstilbod med gode stabile fagmiljø og god kvalitet. Spesialistane har det overordna faglege ansvaret for utgreiing og behandling av pasientar i helseføretaka, og robuste fagmiljø er ein grunnleggjande føresetnad for gode tenester og pasienttryggleik. Det har vore vedvarande høg ekstern turnover for spesialistar, som ved fleire einingar har utfordra fagleg stabilitet.

For å møte utfordringane og framleis sikre eit tenestetilbod av høg kvalitet er det nødvendig å ta grep på fleire område. Rapporten slår fast at det viktigaste tiltaket på kort sikt vil vere å behalde, utvikle og rekruttere fagleg spesialistkapasitet. I tillegg må helseføretaka gjennomføre fleire kortsiktige målretta tiltak, som prosjektet har identifisert gjennom fem miniprosjekt: 

  • Rekruttere fleire psykologistudentar
  • Gi god introduksjon til nye medarbeidarar
  • Behalde og utvikle medarbeidarar
  • Innføre metodebok.no
  • LiS 1 i tredelt turnus

Prosjektet har også foreslått konkrete tiltak som på lang sikt vil bidra til ei berekraftig utvikling av spesialisthelsetenester innan PHV og TSB. Blant desse er betre samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunar og fastlegar, og forenkle koding og registrering og unngå unødvendig rapportering. 

Rapporten slår fast at dersom tiltaka som er foreslått for ei langsiktig berekraftig utvikling blir gjennomførte, samtidig som helseføretaka beheld og rekrutterer den tilgjengelege faglege kompetansen, vil føretaksgruppa Helse Vest vere i stand til å dekkje det framtidige behovet for helsetenester innan psykisk helsevern og TSB i regionen.