logo Helse Vest

Nytt samarbeid aukar tilgangen til internasjonal forsking

Tilgang til internasjonale publiseringskanalar er ein nødvendig føresetnad for å driva forsking. Ein ny avtale aukar tilgangen til tidsskrift, fagbøker og farmasiressursar.

Publisert 14.02.2024
En mann som sitter i en stol
– Forsking er ein stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrift er avgjerande for at tenesta skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF. 

I 2022 kutta Helsebiblioteket betydeleg i tilgangane til tidsskrift som er forhandla fram nasjonalt og som tidlegare har vore tilgjengelege for alle helseføretak. No har Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen inngått eit viktig samarbeid som sikrar brei tilgang til sentrale tidsskrift for helseforsking. 

– Forsking er ein stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrift er avgjerande for at tenesta skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap. Dette dannar grunnlaget for kvalitetssikring og utvikling av tenestetilbodet, seier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF. 

Eit etterlengta tilbod

Et nærbilde av en person som smiler
Elisabeth Farbu, viseadministrerande direktør og professor ved Sus. Foto: Svein Lunde, Sus.

Den nye avtalen gir tilgang til mange av dei største og viktigaste tidsskrifta innan medisin, i tillegg til Cochrane Library. Clinical Key gir tilgang til omtrent 800 fleire tidsskrift, 900 fagbøker i medisin og 2500 farmasiressursar, og ei samling med fagprosedyrar. Avtalen gjeld for Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger, Helse Vest RHF, Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT og private ideelle sjukehus. Helse Bergen har, som dei andre regionssjukehusa, ein eigen avtale. 

– Det er svært gledeleg at me no får enklare tilgang til ny og oppdatert litteratur. Dette er etterlengta for alle forskarane i Helse Stavanger (Stavanger universitetssjuehus), men ikkje minst for alle klinikarar som treng enkel og rask tilgang til artiklar, seier viseadministrerande direktør og professor Elisabeth Farbu ved Stavanger universitetssjukehus.

Også Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen er positive til avtalen som styrkjer det regionale samarbeidet. 

En person som smiler foran en bokhylle
Bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo.

– Universitetet i Bergen og Helse Vest har lenge samarbeidt om forsking, innovasjon og utdanning. At me no utvidar samarbeidet til å omfatta tilgang til faglitteratur, er heilt avgjerande og vil styrkja begge partane. Me ser fram til å utforska vidare kva for nokre nye moglegheiter som ligg i dette, seier bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo.

Eit stort løft for kunnskapsutvikling og kvalitet

– Helse Vest og Universitetet i Bergen har også inngått ein samarbeidsavtale for å styrkja felles innsats innan forsking, undervisning og opplæring, ved å bruka den auka tilgangen til medisinske tidsskrift. Eit felles samarbeid og engasjement mellom helsetenesta og akademia gir eit stort løft for kunnskapsutvikling og kvalitet i helsetenesta, seier Bjørn Egil Vikse.

I tillegg vil Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høyskolen på Vestlandet halda fram med å leggja til rette for meir tradisjonelle bibliotektenester ved dei ulike lærestadene og helseføretaka i regionen.