logo Helse Vest

Svar på spørsmål fra webinaret

Her finner du svar på spørsmål som kom inn under webinaret 24. april.

Publisert 13.05.2024

Har noen erfaring med/er det mulig å ha med medlem fra primærhelsetjenesten i referansegruppen? 

Ja det er mulig dersom tjenesten mener det er hensiktsmessig. 

  

Hvordan oppnevnes nye brukerrepresentanter til Nasjonal kompetansetjeneste når det ikke skal gå via et RHF? 

Dere kan kontakte aktuell brukerorganisasjon eller ta kontakt med eget RHF og la regionalt brukerutvalg oppnevne en representant. Dersom tjenesten tar direkte kontakt med brukerorganisasjon for oppnevning er det viktig at bruker får informasjon om dekning av utgifter, honorar og så videre i tråd med regionenes bestemmelser.  

  

Hvem i HF skal betale utgiftene for reise, mat og så videre, helt konkret?   

Deltakere fra andre HF betaler for reise og opphold selv, tjenesten dekker utgifter for brukere pluss praktiske møtekostnader. Hvordan dette håndteres intern i det enkelte HF må avklares på forhånd. For eksempel klinikken der referansegruppemedlem er ansatt.   

  

Hvor finner jeg informasjon om de nye kravene til nettsider? 

https://www.helse-vest.no/helsefagleg/samarbeid/rhf-enes-servicemiljo-for-nasjonale-tjenester-nettverk-og-sentre/rapportering#krav-til-innhold-pa-nettsider   

  

Når kommer tilbakemelding på årsrapporten?

Tilbakemelding på årsrapporten kommer etter behandling i interregionalt fagdirektørmøte 27. mai 2024. Hver region er ansvarlig for tilbakemelding.

  

Mange medlemmer i referansegruppene er bundet til eget arbeid og har ikke øremerket tid til å ivareta sine oppgaver i referansegruppen. Dette har vært og er en utfordring for tjenesten. Har dere noen betraktninger rundt dette?  

Det er viktig at arbeidet som deltaker i referansegruppe er forankret hos nærmeste leder, at det er avtalt hvor mye tid som kan brukes på arbeidet, og at møteaktivitet og annet referansegruppearbeid planlegges i god tid slik at det blir forutsigbart. 

  

Hva er et normalt/gjennomsnittlig antall møter?

Det varierer ut fra hvilken tjeneste det er snakk om og hvilket fagområde det gjelder. Alt fra to til seks møter årlig er normalt. Det viktigste er at referansegruppen får gjort en god jobb. Tjenesten vurderer om møtene skal være digitale eller fysiske. 

  

Forstår jeg det riktig at det er oppnevning av RHF-representantene som går gjennom dere. Mens alle de andre tar vi direkte kontakt med?

Dere kan ta direkte kontakt med alle aktuelle representanter, men det er representanter fra regionene som skal oppnevnes av det aktuelle RHF. De andre må få forankret sin rolle som referansegruppemedlem via sin lederlinje.

    

Er det noen begrensninger på antall fysiske møter?

Det er ingen krav til fysiske møter, og mange referansegrupper møtes stort sett via Teams  

  

Når det ikke er mulig å finne villig leder til referansegruppen fra annet helseforetak enn tjenesten tilhører. Hvordan løses dette?

Om det ikke er mulig å finne noen fra et HF i annen region så er det mulig å bruke en leder fra eget HF inntil dette er mulig å få på plass. Vi ønsker å presisere at leder skal høre til en annen helseregion, ikke kun et annet helseforetak.

  

Gjelder det som ble snakket om på webinaret også de nasjonale kompetanse nettverk? 

Nasjonale kvalitets- og kompetansenettverk har et eget rammeverk og var ikke tema på webinaret. Om man ikke finner svar på det spørsmålet man har på nettsiden, er det viktig at man tar kontakt med sin lokale kontakt i servicemiljøet for hjelp.