logo Helse Vest

Logo og profil

Alle dei fire regionale helseføretaka med underliggande helseføretak bruker logoar og fargar som er bestemt for spesialisthelsetenesta i Noreg.

Det nasjonale profilprogrammet er felles for alle helseføretaka i Noreg. 

Helse Vest sin profilmanual viser lokale tilpassingar til det nasjonale profilprogrammet. Den utvida profilen etablerer eit felles uttrykk for heile Helse Vest.

Logoane til alle helseføretaka i Helse Vest

Logoen er signaturen til helseføretaket. Han skal brukast rett, og det skal ikkje lagast andre, eigne logoar i spesialisthelsetenesta. Alle andre einingar skal leggjast under føretakslogoen. I særlege tilfelle kan designelement brukast åleine, men aldri til erstatning for logo. Unntak er enkelte nasjonale eller interregionale einingar, som har eigne logoar.

Logoane er tilgjengelege i ulike format. Dersom du ikkje finn det du har behov for nedanfor eller er i tvil om bruken, kan du kontakte kommunikasjon@helse-vest.no.

PNG-format: 

RBG

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

PNG-format:

RGB

SH

NEG

CMYK

 
Sist oppdatert 04.01.2024