logo Helse Vest

Nøkkeltal

Dette er tala for 2023.

Folketal per 1. januar 2023 (SSB)

 • Helse Stavanger: 381 909
 • Helse Fonna: 182 735
 • Helse Bergen: 465 156
 • Helse Førde: 108 755

Sjukehus og institusjonar

Vi har kring 50 sjukehus og institusjonar som gir helsetenester til 1,1 millionar innbyggjarar.

Medarbeidarar

Føretaksgruppa Helse Vest har om lag  31 000 medarbeidarar.

Drift

I år vil sjukehusdrifta på Vestlandet koste om lag 30 milliardar kroner.

Resultat og investeringar

 • Resultatet for føretaksgruppa for 2023 viser eit positivt resultat på 
  317 millionar kroner.
 • Resultatet for Helse Vest RHF viser eit overskot på
  569 millionar kroner.
 • Samla investeringar til føretaksgruppa for 2023 var på totalt 5 507 millionar kroner.
 • Investeringane fordeler seg med:
  • 354 millionar kroner til medisinteknisk utstyr
  • 235 millionar kroner til transportmiddel, inventar og utstyr
  • 4 749 millionar kroner til tomter, bustader, bygningar og anlegg under utføring.
 • I tillegg er det investert i lisensar og programvare i tillegg til prosjekt under utvikling på til saman 169 millionar kroner.

Avtalar med private

Helse Vest RHF har inngått langsiktige avtalar med ei rekkje private leverandørar.

Per 31. desember 2023 har Helse Vest driftsavtalar med 240 avtalespesialistar, innanfor somatikk og psykisk helsevern. Desse fekk driftstilskot frå Helse Vest RHF.

I tillegg hadde det regionale helseføretaket driftsavtale med sju private ideelle sjukehus og institusjonar innanfor somatikk og psykiatri, fem private rusinstitusjonar og åtte private rehabiliteringsinstitusjonar i vår region, og private leverandørar innanfor kirurgi, røntgen og laboratorium.

Pasient- og brukarorganisasjonar

Årleg bruk av midlar til innovasjon ligg fast. I tillegg til satsinga i dei enkelte verksemdene, så var det i 2023 lyst ut 18 millionar kroner i Helse Vest, for å stimulere til innovasjonsprosjekt i helseføretaka som støttar måla i Helse 2035 og Nasjonal helse og sykehusplan.

To av dei 18 millionane i utlysinga er finansiert av Kreftforeningen, for å stimulere til meir innovasjon knytt til kreftområdet. 

Innovasjon

Årleg bruk av midlar til innovasjon er fast, både i prosjektporteføljen og i stimuleringsmidlar gitt til helseføretaka.

Føretaksgruppa samla sett har i 2023 brukt 943 millionar på forsking, der 140 millionar er finansiert av øyremerka tilskot fra HOD, 207 millionar frå andre og 596 millionar er dekka av basisramma.

Likestilling

76 prosent av medarbeidarane ved sjukehusa og institusjonane i helseregionen er kvinner. I enkelte yrkesgrupper er kvinnedelen spesielt stor, mellom anna blant sjukepleiarar, hjelpepleiarar og reinhaldspersonale.

Av 106 styremedlemmar i føretaksgruppa er 59 kvinner og 47 menn

Når det gjeld toppleiarar er det ei fordeling på 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. Det er eit mål for føretaksgruppa i Helse Vest at medarbeidarane skal spegle befolkninga, og dermed at 6 til 10 prosent skal ha innvandrarbakgrunn.

Tal frå 2023 viser om lag 22,7 prosent av medarbeidarane i sjukehusa er ikkje-norske statsborgarar. Helse Vest legg til rette for likestilling, sikre like moglegheiter og rettar og å hindre diskriminering. Leiarar på alle nivå har eit særskilt ansvar for at likestillingslova og diskrimineringslova blir følgd.

Forsking

Forskinga omfattar i hovudsak klinisk forsking. I tillegg til deg øyremerka forskingsmidlane frå Helse Vest, har helseføretaka finansiert kostnader til forsking over basisramma, og dei har mottatt gåver og tilskot frå andre kjelder til forskingsføremål.

Føretaksgruppa samla sett har i 2023 brukt 943 millionar på forsking, der 140 millionar er finansiert av øyremerka tilskot fra HOD, 207 millionar frå andre og 596 millionar er dekka av basisramma.

Sist oppdatert 11.06.2024