logo Helse Vest

Regional tiltaksplan

04. Redusere klima- og miljøavtrykk

FN har slått fast at klimaendringane er ein trussel for menneskeheita, men ifølge Verdens Helseorganisasjon er endringane også den største helsetrusselen vi står framfor.

Spesialisthelsetenesta er ein stor samfunnsaktør med eit stort samfunnsansvar. Med 150 000 tilsette frå Hammerfest til Kristiansand og omlag 2,2 millionar pasientar innom årleg, set norske sjukehus eit solid avtrykk. Potensialet for å kutte utslepp er stort. Men for å utnytte det potensialet er omstilling nødvendig. 

Tiltak

Effektmål

  • God kjennskap til utslepp frå eiga verksemd

  • Redusert klimagassutslepp i tråd med felles klima- og miljømål

Indikatorar

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Involverte aktørar

  • Alle føretaka i Helse Vest

  • Dei felleseigde føretaka

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

Felles rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten

Eigarskapsmeldinga, Meld. St. 6 (2022-2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap

 

Mann i dress, smiler. Foto.

Tiltakseier

Ivar Eriksen

Eigardirektør

Tiltak og initiativ under oppstart og gjennomføring

    Sist oppdatert 03.04.2024