logo Helse Vest

Regional utviklingsplan

05. Utvikle helsetenesta si rolle i totalberedskapen

Helseberedskapen er ein sentral del av samfunnet sin totalberedskap. Helseberedskapen er forvaltinga og helse- og omsorgstenesta sine førebuingar for å førebyggje og handtere helsemessige konsekvensar av hendingar som ulykker, kriser, katastrofar og krig.

Helse Vest skal utvikle nødvendig kapasitet, og samarbeide tett med andre relevante aktørar for å ivareta totalberedskapen. 

Tiltak

 • Utvikle regionale delplanar for ulike beredskapssituasjonar

 • Utvikle samordna beredskapsplanar innan totalforsvarskonseptet 

Effektmål

 • Betre totalberedskap

Indikatorar

 • Ferdigstilt planverk for definerte beredskapssituasjonar

 • Evaluering frå øvingar

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

Gjennom oppdragsdokumentet for 2023 er Helse Vest beden om å fortsetje arbeidet med å utvikle operative beredskapsplanar koordinert med Forsvaret i heile krisespekteret basert på erfaring og kunnskap frå piloten i Helse Nord RHF.

Lenke til oppdragsdokumentet for 2023

Innsatsområde 15. Beredskap

Lenke til Totalberedskapskommisjonen

Lenke til Forsvarskommisjonen sin rapport

Involverte aktørar

 • Dei lokale helseføretaka

 • Helse Vest IKT

 • Dei regionale helseføretaka

 • Forsvaret

 • Helsedirektoratet

 • Statsforvaltaren

En mann i dress med armene i kors

Tiltakseigar

Thomas Iversen

Beredskapsleder

Tiltak og initiativ under oppstart og gjennomføring

  Sist oppdatert 03.04.2024