logo Helse Vest

Regional fagplan

Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Regional plan for TSB er utarbeidd av ei arbeidsgruppe med deltakarar frå alle helseføretaka i Helse Vest RHF, Regionalt Brukarutval, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking i Helse Vest (KorFor) og det regionale helseføretaket. Regional plan TSB har og vore tema i møte med konserntillitsvalde. Kommunar og private leverandørar av TSB har vært inviterte til å komme med skriftlege innspel til planen.

steiner i vannet

Foto: Colourbox

Helsedirektoratet har gitt ut fleire nasjonale rettleiarar som greier ut fagleg praksis på fagområdet tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB), samt pakkeforløp som strukturerer forløpet for pasientar i diagnostikk og behandling. I tillegg finst fleire sentrale strategidokument, både nasjonale og regionale, som gir retning for organisering av tenesta. Eksempel er Nasjonal helse- og sjukehusplan og strategien til Helse Vest, Helse 2035. Dei årlege oppdragsdokumenta konkretiserer strategiar og mål.  

I arbeidet med regional plan for TSB har Helse Vest RHF valt ut innsatsområde som skal få særleg merksemd i åra framover. 

 

Innsatsområde

    Sist oppdatert 15.05.2024