logo Helse Vest
Et glass vann og en penn

Helse Vest

Strategi for digitale helsetenester 2023-2026

Digitale helsetenester skal bidra til at fleire pasientar kan få god og tilpassa helsehjelp og oppleva auka meistring og involvering i eiga helse. Helsepersonellet skal oppleva ein enklare kvardag ved at dei i større grad kan fokusera på pasientane som har størst behov og bruka mindre tid på dokumentasjon.

 • Tidsbruk til dokumentasjon blir enklare og tek kortare tid, samtidig som dokumentasjonsplikta blir overhalden
 • Helsepersonellet kan bruka mindre tid på konsultasjonar med pasientar som har lite nytte av fysisk konsultasjon og får dermed meir tid til pasientar med større nytte.
 • God avgjerds- og prosess-støtte gjennom bruk av digitale verktøy  

 • Opplever at helsetjenester som ytes ved hjelp av digitale verktøy gir god og trygg helsehjelp og er tilpasset til behovet
 • Opplever at tjenestene er enkle å bruke og har god funksjonalitet
 • Opplever økt mestring av egen sykdom
 • Opplever at samhandlingen med sykehuset er mer effektiv og at man sparer tid til reiser og til konsultasjoner som ikke er nødvendige

 • Pasientane bidreg til dokumentasjonsarbeidet slik at helsepersonellet blir avlasta
 • Konsultasjonar med fysisk oppmøte blir erstatta med digitale kontaktar når dette gir like god helsehjelp
 • Auka del pasientar gjennomfører nettbasert behandling innanfor psykisk helsevern og andre utvalde pasientgrupper.
 • Betre samhandling mellom ulike nivå i helsetenestene

 • Redusera pasientreiser

Strategi for digitale helsetenester beskriv tiltak som må gjennomførast for å utnytta potensialet til digitale helsetenester – å forenkla kvardagen til helsepersonellet og bidra til at fleire pasientar kan få god og tilpassa helsehjelp. 

Ved utvikling av digitale helsetenester skal prioriteringskriteria for spesialisthelsetenesta blir følgd – nytte, ressursbruk og alvor.

Me må kunna tilføra mest mogleg nytte for flest mogleg pasientar for på den måten å bidra positivt til kapasitetsutfordringane i sjukehusa.

Område og tiltak i strategien

  Strategi for digitale helsetenester

  Les dokumentet her!

  Helse Vest Strategi for digitale helsetjenester - endelig versjon.pdf
  Ikon
  Sist oppdatert 05.04.2024