logo Helse Vest

Rettar

Du har rett til medverknad når du blir pasient. Du har rett til å velje behandlingsstad, og du har rett til å få ei vurdering av helsetilstanden din innan 10 verkedagar.

Du har rett til innsyn i pasientjournalen din. Du har rett til å få ein individuell plan for behandlinga di, dersom du ønskjer det. Du har rettar ved fristbrot, det vil seie dersom du ikkje har motteke helsehjelp i spesialisthelsetenesta innan den fristen du har fått. Du har rett til klage på behandlinga du har fått.

Råd og rettleiing

  • Fritt val av behandlingsstad: Ring 800 41004
  • Pasienthjelparen: Ring 800 41 005 kvardagar mellom 08:00 - 15:30

Alt om pasientrettar

Helsenorge

Lova om pasientrettar
(Pasient- og brukerrettighetsloven)

helsedirektoratet.no

Dine rettar som pasient

    Sist oppdatert 16.06.2021