logo Helse Vest

Menneskerettar og anstendige arbeidsforhold

Innsats mot arbeidslivskriminalitet (akrim) og sosial dumping er ein viktig del av  oppdraget til spesialisthelsetenesta for å vareta samfunnsansvaret.

I eit arbeidsmarked prega av reduseringer og kostnadar til arbeidstakarar, er risikoen stor for utnytting av sårbare arbeidstakarar. I ein meir globalisert og mobil arbeidsmarknad er det særleg migrantarbeidarar som blir utnytta.

Ved å unnlate å stille krav og følgje opp akrim og sosial dumping, kan ein bidra til å undergrave velferdssystemet ved at kriminelle utnyttar eit system basert på tillit. Etisk handel er å fremje forsvarlege arbeids- og miljøforhold i globale leverandørkjeder.
Spesialisthelsetjenesta skal bidra til varetaking av menneskerettar og anstendige arbeidsforhold, i leverandørkjeda globalt og i alle aktivitetar lokalt.

Aktsemdvurderingar

Formålet med aktsemdvurderingane er å få oversikt og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettane og anstendige arbeidsforhold, både internt i verksemda og hos leverandørkjeder og forretningsforbindelsar.

OECDs systematikk for aktsemdvurderingar:

Diagram
Kjelde: "OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv"

 

Sist oppdatert 21.06.2023