logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 1 - fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for medarbeidere

Mål om fossilfri virksomhet i 2030 innebærer isolert sett at alle fossile kilder til energi i egne bygg og fossilt drivstoff for egne kjøretøy skal fases ut i 2030.

Ikon

 

Helse Bergen har allerede dette delmålet som mål for virksomheten. Meld. St. 13 Klimaplan for 2021-2030 omtaler at det fra 2022 vil bli innført krav som skal sikre nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler. Fra 2025 vil det stilles krav om nullutslipp for busser. 

Pandemien har medført økt digitalisering og kompetanseheving i bruk av digitale møter for medarbeidere i helseforetakene. For å videreføre praksis med digitale møter settes det mål om å redusere reisevirksomhet for medarbeidere i tjenestereise. Redusert reisevirksomhet bidrar til en effektiv arbeidshverdag, og til å redusere kostnader, og utslipp.  Helseforetakene skal redusere tjenestereiser med bil med 30 prosent og tjenestereiser med fly med 40 prosent innen 2030 (referanseår 2019). 

 

Eksempel Helse Bergen

Helse Bergen har som mål å bli fossilfri virksomhet innen 2030. Fossilfri virksomhet i denne sammenheng klimautslipp knyttet til olje- og gassforbruket, og utslipp fra transport. Les mere om deres satsing her

 

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

Sist oppdatert 03.04.2024