logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 2 - redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er komplikasjoner som følge av alle typer sykehusinnleggelser. HAI påfører pasienter ekstra lidelser og er ressurskrevende for sykehusdrift, blant annet relatert til ekstra liggedøgn og ekstra bruk av antibiotika.

Ikon

En stor andel av HAI kan forebygges. Redusert HAI vil bidra til redusert forbruk som igjen bidrar til reduserte utslipp. Redusert HAI er allerede et godt innarbeidet mål i sykehusdrift og måles to ganger årlig. 

Delmålet er valgt for å koble klima- og miljøarbeid til kjerneoppgaven i sykehusdrift, pasientbehandlingen. Delmålet involverer dermed alle medarbeidere som arbeider med pasienter.

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer.  I den nasjonale punktprevalensundersøkelser på to utvalgte dager i året blir forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner (infeksjoner som skyldes opphold eller behandling i en helseinstitusjon) og bruk av antibiotika registrerert.  

FHI publiserer jevnlig rapporter om helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av antibiotika. Lenke til FHIs rapport om helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Du kan også følge med på kvalitetsindikatorene på helsedirektoratets nettsted. Lenke til kvalitetsindikatorer for helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus

Sist oppdatert 03.04.2024