logo Helse Vest
Mann, pleier. Grafikk til venstre, kun beige bakgrunn.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG) er eit strategisk rådgivande organ for dei deltakande institusjonane innanfor helseforsking. Dei regionale helseføretaka, universiteta, universitetssjukehusa og universitets- og høgskulerådet deltek i NSG. I tillegg møter brukarrepresentantar og observatørar frå Noregs forskingsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

NSG blei oppretta i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforsking i eit nasjonalt perspektiv. I 2020-2022 har Helse Vest sekretariatsansvaret for NSG, også kjent som helseforsk.no.

Mandat for NSG (PDF)

Medlemmar i NSG per 1. desember 2019

 1. Øystein Krüger, Helse Sør-Øst RHF, helsesektoren
 2. Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF, helsesektoren
 3. Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, helsesektoren
 4. Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF, helsesektoren
 5. Renate Grüner, fellesrepresentant universitetssykehusene, helsesektoren
 6. Erlend B. Smeland, Oslo universitetssykehus HF, helsesektoren
 7. Johanna E. Sollid, Universitetet i Tromsø, UH-sektoren
 8. Per Bakke, Universitetet i Bergen, UH-sektoren
 9. Ivar Gladhaug, Universitetet i Oslo, UH-sektoren
 10. Björn Gustafsson, NTNU, UH-sektoren
 11. Gro Jamtvedt, Universitets- og høgskolerådet (helsefag) UH-sektoren
 12. Fred Godtliebsen, Universitets- og høgskolerådet (helserelevante MNT-fag), UH-sektoren
 13. SAFO, brukarrepresentant
 14. Maiken Engelstad, Helse- og omsorgsdepartementet, observatør
 15. Hege Landmark-Høyvik, Kunnskapsdepartementet, observatør
 16. Jannikke Ludt, Norges forskningsråd, observatør
 17. Atle Fretheim, Folkehelseinstituttet observatør

Sjå heile medlemsoversikta, inkludert vararepresentantar og Arbeidsutval (PDF)

Møtedatoar i NSG vil bli fastsett seinare, på grunn av koronasituasjonen.


  Sist oppdatert 05.05.2020