logo Helse Vest

Regionalt redelighetsutvalg

Regionalt redelighetsutvalg har ansvar for å behandle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer.

Felles redelighetsutvalg i Helse Vest dekkjer følgjande institusjonar:

 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Haraldsplass Diakonale sykehus
 • NKS Olaviken
 • Betanien sykehus
 • Haugesund Revmatismesykehus
 • Solli DPS
 • Jæren DPS

I april 2017 trådde ny forskingsetikklov i kraft. Lova slår fast at forskingsinstitusjonanene i landet skal behandle alle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer. Forskingsintitusjonanene skal i denne samanhengen opprette eit "redelighetsutval" som skal behandle slike saker, jf. forskningsetikkforskriften​. Redelighetsutvalet vil vere eit fagleg uavhengig utval, og kan ikkje instruerast av institusjonane. 

Utvalet skal ta stilling til:

a) om forskaren har opptredd vitenskapeleg ureieleg eller ikkje
b) om det finst systemfeil ved institusjonen og
c) om det vitskapelege arbeidet bør korrigerast eller trekkjast tilbake

Leiar:

 • Ernst R. Omenaas, Helse Vest RHF 

Medlemmar:

 • Bård Eikeset, Helse Førde HF
 • Geir Sverre Braut, Helse Stavanger HF 
 • Miriam Hartveit Helse Fonna HF
 • Kristine Sirevåg, Private, ideelle institusjonar
 • Ulrike Waje-Andreassen, Helse Bergen HF​

Varamedlemmer:

 • Haldis Johanne Økland Lier, Helse Fonna HF
 • Anette Susanne Bøe Wolff, Helse Førde HF 
 • Svein Skeie, Helse Stavanger HF

Sekretariat:

 • Kjersti Oftedal Høberg, Helse Vest RHF
 
Vedrørende representasjon:
 
Representasjon er begrenset til 4 år. Imidlertid kan vara-medlemmer etter 4 år bli medlemmer. Videre kan et medlem eller vara-medlem som blir valgt til leder av utvalget inneha denne funksjonen for 4 nye år. Maksimal representasjon vil således være begrenset til 12 eller 8 år.
 
For å sikre læring og erfaring over tid er det ønskelig at både medlemmer og vara-medlemmer deltar i planlagte møter.
 

Meld inn sak til Redelighetsutvalet

Send e-post til sekretariatet ved rådgiver/jurist Kjersti Oftedal Høberg

 

 

Sist oppdatert 24.04.2023