logo Helse Vest
To kvinnelige pleiere, ser på rapport. Foto.

Opplæring

Vi har fleire gode tilbod for pasientar og pårørande. Opplæring av pasientar og pårørande gir kunnskap, ferdigheiter og haldninger som bidreg til å kunne handtere sjukdom og fremme helse i kvardagen.

Helseføretaka tilbyr opplæring av pasientar og pårørande innanfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Det er etablert lærings- og meistringssenter (LMS) i alle helseføretaka i Helse Vest. Lærings- og meistringssentra er ein møteplass for helsepersonell, erfarne brukarar, pasientar og deira pårørande.

Læringstilboda blir utvikla, gjennomførte og evaluerte i eit likeverdig samarbeid mellom fagpersonar og brukarar, som deler erfaringar og kunnskap. Gjennom læringstilboda får pasientar og pårørande informasjon, kunnskap og bistand til å handtere langvarig sjukdom og helseforandringar, med mål om betre innsikt i og meistring av eigen situasjon.

Lærings- og meistringssentra er ein ressurs for helseføretaka når det gjeld gruppebasert pasient- og pårørande​​opplæring. Dei gruppebaserte opplæringstilboda kjem i tillegg til individuell informasjon og opplæring i avdelingane.

Fleire av helseføretaka har desentraliserte lærings- og meistringstilbod slik at tilboda skal vere lettare tilgjengelege for brukarane.

Informasjon og søknadsskjema

Vi deler ut kring 9,8 millionar kroner til brukarorganisasjonar kvart år. Støtta går til brukarmedverknad, kurs og informasjonsarbeid.​​

Sist oppdatert 17.04.2023