logo Helse Vest

No kan du søkje om midlar til å auke kvaliteten på pasientbehandlinga

Fagsenteret for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest lyser i 2021 ut regionale stimuleringsmidlar, og fristen er sett til torsdag 15. april.

Publisert 24.02.2021
Sist oppdatert 02.07.2021
Hender og teksten Quality. Foto.

Eit grunnleggande mål med eit kvalitetsregister er å forbetre kvaliteten på pasientbehandlinga.

Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest lyser ut stimuleringsmidlar på vegner av Helse Vest. Det er to ynskjemål med desse midlane:

 • Kliniske fagmiljø nyttar data frå lokale, regionale eller nasjonale kvalitetsregister i forbetring av helsetenesta.
 • Etablering av lokale eller regionale medisinske kvalitetsregister

Skjema for å søkje om stimuleringsmidlar til forbetringsarbeid

Skjema for å søkje om stimuleringsmidlar til etablering av kvalitetsregister

Søknaden skal sendast til kvalitetsregistre@helse-vest.no

Kven kan søkje?

Kliniske fagmiljø/avdelingar og lokale/regionale kvalitetsregister forankra i Helse Vest kan søke om midlar. Maksimal tildelingssum er 150 000 NOK. Midlane vil bli tildelt som ein eingongssum. Prosjektet skal vere ferdig innan 31.12.2022

Kva må kome klart fram i søknaden?

Gjeld for begge søknadar

 • fagområde
 • behov for arbeid med å forbetre kvalitet på tenestene
 • støtte i fagmiljø
 • støtte i leiing
 • konkret skildring av kva midlane skal brukast til
 • realistisk tidsplan
 • eit detaljert og realistisk budsjett
 • korleis brukarane bidreg i planlegging og gjennomføring dersom det  er aktuelt
  bruk av forbetringskompetanse

Gjeld for søknad om midlar til kvalitetsforbetringsarbeid

 • mål for arbeidet (spesifisering og tidfesting)
 • korleis du skal måle effekten av tiltaka
 • kva register skal du hente data frå
 • korleis du har tenkt å anvende forbetringsmetodikk
 • korleis du vil formidle resultat og erfaringar til andre einingar

Gjeld for søknad om midlar til etablering av medisinske kvalitetsregister

 • kva formålet med registeret skal vere
 • kva slags pasientar og prosedyrar som blir inkluderte
 • kva variablar ein ser for seg at ein treng
 • finst andre overlappande medisinske kvalitetsregister?
 • kvar data skal registrerast og lagrast

Presisering:

Det blir ikkje tildelt midlar til ordinær registerdrift, gjennomføring av forskingsprosjekt eller til investeringar – som til dømes kjøp, utvikling og/eller drift av elektronisk innrapporterings- og/eller resultatløysing.

Kva skal rapporterast ved prosjektslutt?

Ein fagleg sluttrapport og ein poster skal sendast til Fagsenter for medisinske kvalitetsregister innan 20.01.2023. Det skal gjerast greie for resultat av tiltaket, særleg erfaringar som kan vere nyttige for andre fagmiljø i og utanfor Helse Vest. Det er eit mål å formidle resultat frå prosjekta og derfor vil Fagsenteret be om posterpresentasjon over resultat som vil bli formidla av Fagsenteret på blant anna heimesida.

Eventuelle spørsmål kan sendast til kvalitetsregistre@helse-vest.no