logo Helse Vest

Regional forbetringsutdanning

Helse Vest sin forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk gir kompetanse til å drive og gjennomføre forbetringsprosjekt, til det beste for pasientar, pårørande og medarbeidarar.

Mål

​Arbeidet med kontinuerleg forbetring har som mål å betre tenestene for pasientar og pårørande. Ved å gjere små forbetringar i avgrensa område, vil heile organisasjonen oppleve forbetring, som kjem alle til gode.


Den regionale forbetringsutdanninga er utvikla av Program for pasienttryggleik i Helse Vest og byggjer på The Impro​vement Advisor Professional Development program  frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for patientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Utdanninga gir kompetanse i systematisk forbetring og bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) og alle deltakarane skal gjennomføre eit forbetringsarbeid i utdanningsløpet.​​

Målet er at den kunnskapen og dei erfaringane deltakarane får i løpet av utdanninga, blir brukt til å arbeide med anna forbetringsarbeid og til å lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide eff​​​ektivt med kontinuerleg forbetring.

Målgruppe

Målgruppa er a​​lle medarbeidarar som ønskjer å gjennomføre forbetringsarbeid i eiga eining. Vi oppfordrar også dei som ikkje er klinisk personell, til å søkje.

Krav til søkjaren og leiaren

Den som vil søkje, må søkje i eige søknadsskjema om å få plass i utdanninga. Forbetringsarbeidet må vere avklart med og go​​dkjent av leiaren til søkaren.

Det er også ein føresetnad at den kunnskapen og​ dei erfaringane deltakaren får i løpet av utdanninga, i ettertid kan brukast til å arbeide med andre forbetringsprosjekt og til å lære opp andre i organisasjonen til å kunne arbeide effektivt med forbetringar.

Søkjaren må avklare med sin leiar at det blir lagt til rette for deltaking på alle samlingane. Deltakaren må også sørgje for at det​ blir sett av tid til å arbeide med forbetringsarbeidet før og mellom samlingane.

Etter å ha gjennomført utdanninga skal deltakaren kunne setje i verk, gjennomføre og leie forbetringsarbeid, som gir varig betring av tenestene.

Leiaren må etterspørje res​ultat og bidra til at det blir etablert eit forbetringsteam som skal delta i arbeidet med forbetringane.

Søknad

Søknadane skal prioriter​ast i føretaka før innsending til Helse Vest RHF, og helseføretaka skal sende søknadane inn samla til Helse Vest RHF.

For forbetringsutd​​anninga som strekkjer seg over 10 månadar, dekkjer Helse Vest overnatting, opphald og kost. Føretaket ditt må dekkje reise til og frå samlingane.

Ta kontakt med din lokale ​​pasienttryggleikskoordinator for meir informasjon.

Helse Førde
Kari Holvik Furevik

Helse Bergen
Gerd Gran

Helse Fonna
Laila Østebøvik

Helse Stavanger
Karin Merete Jensvold

Haraldsplass
Tove Zakariassen

Forbetringsutdanninga er praktisk orientert og går over ti månadar​. Som del av utdanninga vil deltakarane få rådgiving frå ein rettleiar. Forbetringsutdanninga består av ein kombinasjon av digitale​​​ og fysiske samlingar, til saman sju dagar.

Samlingane er obligatoriske

​Alle samlingane har spesifikke tema som blir gjennomgåtte, og erfaring tilseier at det er nødvendig å delta p​å alle samlingane.

Plassane vil bli fordelte​ mellom helseføretaka.

Deltaking, inkludert overnatting, opphald og kost i samband med samlingane, er gratis. Føretaket ditt må dekkje reise til og frå samli​ngane.

Fotomontasje med bilder av mennesker, knokler og et hjerte-grafikk.
 

Sist oppdatert 24.04.2023