logo Helse Vest

Nasjonalt kontaktpunkt

Eit nasjonalt lågterskel kontaktpunkt for spørsmål knytt til problematisk eller skadeleg seksuell åtferd blant barn og unge (PSA/SSA), der brukaren kan komme i direkte kontakt med fagpersonell innan PSA/SSA utan å gå via fastlege.

På bakgrunn av Helsedirektoratet sin konseptutgreiing «Lågterskeltilbod til barn og unge som står i fare for å utøve PSA/SSA mot andre barn og unge», vart det tilrådd etablering av eit lågterskel nasjonalt kontaktpunkt for ungdom som står i fare for å utvikle, eller som allereie utviser, problematisk eller skadeleg seksuell åtferd (PSA/SSA). 

I konseptutgreiinga blir det tilrådd ein modell i fire nivå, som til saman skal gi eit heilskapleg lågterskeltilbod for denne gruppa. Den inneheld både primærførebyggande og sekundærførebyggande tiltak. Etableringa av eit nasjonalt kontaktpunkt blir tilrådd som ledd under Nivå 4: Lågterskel helsehjelp.

Helse vest RHF er tildelt prosjektansvar, og har vidarefordelt prosjektleiing til Ressursenheten V27 ved Betanien sykehus. Fagpersonell med relevant erfaring og kompetanse, andre regionale helseføretak, regionale brukarutval og Helsedirektoratet deltek inn i prosjektarbeidet for å sikre implementeringa av tenesta nasjonalt. 

Aktuell målgruppe for kontaktpunktet er ungdom mellom 16 og 18 år, som har utøvd eller står i fare for å utøve PSA/SSA, og som sjølv ønskjer hjelp for å førebyggje vidareutvikling på dette området. 

Det er vidare oppe til vurdering korleis ein kan leggje til rette for at ungdom under 16 år også skal kunne nytte seg av tenesta. Nasjonalt kontaktpunkt vil også kunne gi lågterskel råd og rettleiing til omsorgsgivarar og fagpersonar som arbeider med unge som utviser PSA/SSA. 

Nasjonalt kontaktpunkt blir nettbasert, og vil sannsynlegvis inkludere moglegheit for kontakt via chat/spørsmål-svar-teneste, og mogleg telefon.

Ungdommen kan ta kontakt på eige initiativ, eller blir rettleidd til å ta kontakt gjennom andre tiltak. Kontaktpunktet skal yte råd og rettleiing, og hjelpe ungdommen til å vende eller sjølvtilvise seg til rett tiltak vidare. 

Aktuelle tiltak kan vere alt frå kommunale lågterskeltenester, til behandling i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Eit sentralt mål er at ungdommen raskt skal få tilgang til nivåtilpassa helsehjelp lokalt, utan å måtte involvere omsorgsgivarar eller fastlege, og på den måten førebygge vidareutvikling av PSA/SSA.

Etablere eit nasjonalt lågterskel kontaktpunkt for førespurnader knytt til PSA/SSA, der brukaren kan komme i direkte kontakt med fagpersonell innan PSA/SSA, utan å gå via fastlege.

Kontaktpunktet er primært tenkt å fungere som ein råds- og rettleiingsteneste, med moglegheit for vidare koordinering med den næraste spisskompetanseeininga til brukaren for SSA, PHBU/BUP eller barnehabiliteringsteneste.

Aktuell plattform og kommunikasjonsverktøy vil avklarast i planleggingsfasen av oppdraget. Tenesta skal, gjennom å etablere direkte kontakt mellom brukar og fagpersonell med kompetanse om SSA, bidra til å førebyggje vidareutvikling av problematisk og skadeleg seksuell åtferd.

Helse Vest og Betanien sykehus har tett samarbeid med dei andre regionale helseføretaka frå byrjinga for prosjektet.

Vi har etablert prosjektgruppe og styringsgruppe.

Vi vurderer å opprette ei brukargruppe eller ungdomspanel som består av representantar frå målgruppa, og dessutan ungdom som representerer normalpopulasjonen av ungdom som ikkje enno har utvikla PSA/SSA. Dette for å sørgje for at brukarvennlegheita til funksjonen, varetaking av informasjon, design og treffsikkerheit blir tilpassa best mogleg.  

Nylege endringar i §2 i poliklinikkforskrifta legg til rette for at ungdom med sjølvidentifisert risiko for PSA/SSA skal kunne sjølvvise seg til PHBU utan å involvere fastlege.

Det nasjonale kontaktpunktet skal ha ein koordinerande funksjon til resten av spisskompetanseeiningane/lokale avdelingane for PHBU for vidare oppfølging og behandling.

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet 

Oppdragsansvarlig: Helse Vest RHF

Oppdraget blir leidd av: Eva Mørch og medarbeidarar ved Ressursenheten V27, Betanien sjukehus

Sist oppdatert 27.09.2023