logo Helse Vest

Innsynslogg

Det er mogleg for brukarar av Min pasientjournal på helsenorge.no å sjå kven som har gjort oppslag i journalen deira, utan å måtte ta kontakt med sjukehuset for å be om innsynsloggen.

Pasientar har rett til å sjå kven som har gjort oppslag i journalen deira, uansett om oppslaget er grunna i helsehjelp eller administrasjon. Tenesta heiter «Tilgangslogg» på helsenorge.no.

Det er oppslag gjort etter 1. mars 2016 (somatikk) og etter 12. september 2016 (rus/psykisk helsevern) som vil visast på nett.

Sist oppdatert 28.04.2023