logo Helse Vest

Felles klima- og miljømål

Langsiktig mål

- Klimanøytralt innen 2045!

grønn bakgrunn og en hånd som holder globus

Foto: Colourbox

Klimanøytralitet innebærer at virksomheten ikke slipper ut mer klimagass i atmosfæren enn det virksomheten greier å fange opp eller fjerne. Markedet for tiltak for å utligne utslipp er i utvikling. Eksempel på tiltak; økt karbonopptak fra skog og teknologi for fjerning av karbon fra atmosfæren.  

Veien videre med klima- og miljømålene

Det er behov for å lage et veikart for 2030–2045 med beskrivelse av hvordan sykehusene kan bli klimanøytrale innen 2045. Veikartet vil bygge på arbeidet i National Health Service (NHS) England, med to undermål:

  • NHS skal være klimanøytralt innen 2040, med mål om 80 prosent reduksjon innen 2028-2032 (direkte utslipp).

Hovedmål

Innen 2030 redusere (direkte) CO2e-utslipp med 40 prosent
Målet er i tråd med Norges forpliktelser i Parisavtalen.
Ikon
FNs Bærekraftsmål

 

Kort om hovedmålet

40 prosent utslippskutt innen 2030 har utgangspunkt i referanseåret 2019. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 175 000 tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) for spesialisthelsetjenesten innen 2030. 175 000 tonn CO2e tilsvarer det årlige utslippet til 12 500 nordmenn. Tabellen viser en oversikt over reduksjon i utslipp per region. 

Felles klimaregnskap for spesialisthelsetjenesten deles inn i fire utslippskategorier: 

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

    Sist oppdatert 02.05.2024