logo Helse Vest

Radiologiske prosedyrar

For å unngå at pasientar må ta dei same undersøkingane om igjen når dei går går eitt sjukehus til eit anna, er radiologiske prosedyrar i Helse Vest standardisert. Protokollane er tekniske prosedyrar som viser korleis ein skal «køyre» MR- og CT-undersøkingar, og retningslinjene er anbefalingar for beste praksis.

Radiologimaskin CT/MR. Foto

Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

​Arbeidet er eit samarbeid mellom radiologar, radiografar og fysikarar frå alle helseføretaka, og har som m​​​ål at undersøkingar blir gjort likt i heile Helse Vest. Private røntgeninstitutt, som har avtale med Helse Vest, skal følgje dei same prosedyrane.

Ved å utføre undersøkingane likt, kan ein spare pasientane for unødig stråling og risiko.

Kontakt prosjektleiarar

 

Protokol​lar

C​​T​

Kalkulatorene skal bruk​​ast til protokollar som berekner kontrastmengde når det gjeld vekt- og kroppstypebasert kalkulator (OmniJect program eller tilsvarande) eller vekt- og høydebasert kalkulator (Lean Body Weight).

Kalkulator basert på vekt og høyde (Lean Body Weight).xlsx

Kalkulator basert på vekt og kroppstype.xlsx

 

​​M​​R

 

Røntg​​en

 

Sist oppdatert 03.03.2023