logo Helse Vest

Nytte av digitalisering

Området må arbeide systematisk for å utarbeide eit system som kan måle nytte ved nye digitale løysningar for å legge til rette for at løysningane tas best mogleg i bruk og at dei riktige løysningane blir prioritert utvikla.

Målet er å legge til rette for at nye, digitale løysingar blir tatt i bruk best mogleg, og at dei riktige løysingane blir prioritert utvikla.

Det blir gjennomført store investeringar i nye IKT-system. Dette er viktige investeringar for framtida og ikkje minst med tanke på forventa personalknapphet. Ei risiko med å innføra mykje digitalisering i spesialisthelsetenesta er at vi ikkje veit om vi hentar ut potensialet og nyttar dei digitale verktøya best mogleg. Det er viktig med kompetanse og meistring hos medarbeidarar knytt til digitale løysingar, under dette tilpassing av kunnskap til ulike faggrupper.  

Sist oppdatert 04.07.2024