logo Helse Vest

2021: Barnediabetesteamet ved Haugesund sjukehus

– Det er veldig stort for oss som team å få denne prisen. Vi har arbeidd oss sakte oppover og framover ved å endre rutinar og gjort systemendringar som har gitt varige resultat for pasientane. Vi har motiverte medarbeidarar som står på for barn og ungdom med diabetes.

3 menn og 7 kvinner, med diplom og blomar og kunstverk. Foto.
 

Barnediabetes-teamet ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna, får Kvalitetsprisen i Helse Vest 2021. *

Dette seier ​Heiko Bratke, som er overlege ved barneavdelinga og leiar av diabetes-teamet ved Haugesund sjukehus. I fleire år har han og teamet arbeidd for ei stadig forbetring og i form av til dels enkle metodar, for å seinke langstidsblodsukkeret, HbA1c, til dei unge pasientane med diabetes.

–  Vi har ikkje fått prisen fordi vi har gjort det vi har fått beskjed om, men fordi vi har gjort det vi har syntes var rett og med entusiame, glede og stor kunnskap. Det er resultatet for barn og unge med diabetes, som tel, til slutt. Det er ekstra hyggjeleg å få denne prisen i år, som insulinet har sitt 100-årsjubileum, seier Bratke i sin takketale.

Sjå filmen frå tildelinga, og Heiko Bratkes vinnarinnlegg frå Kvalitets- og registerkonferansen 2021 (18 min)

 

Pasientopplæring frå tidleg alder

–  Det er pasientane som gjer jobben. Vi hjelper dei gang og bidreg til at pasienten og familien kan innarbeide gode rutinar for kosthald, og for gode rutinar med å vurdere glukosenivåret regelmessig. Det har vore ei stor utvikling på dette området, frå å skrive ned resultat på papir og komme jamleg til kontrollar, til at moderne teknologi gjer at resultata blir sende til mobiltelefonen i sanntid.

Det er pasientane som gjer jobben

Heiko Bratke

–  Vi har mange pasientar som vi har følgt opp gjennom fleire år, og det er morosamt når dei kjem til oss og fortel at dei hugser kva vi fortalte på det aller første møtet, eller kurset dei var på som ganske små. Det er om å gjere å skape haldningar og lære barn og ungdom med diabetes, at dei kan ha eit godt liv, med gode rutinar frå tidleg alder. Dersom dei følgjer råda, kan dei også unngå plager som vaksne, fortel Bratke.

Helsepersonel sit i eit møte, munnbind på. Foto.

Dei trur dei er innkalte til eit møte om noko heilt anna, men skal snart få seg ei overrasking. Foto frå filmen: Moxey.

Del av nasjonalt kvalitetsforbetringsprosjekt

Prosjektet for betre kvalitet i behandlinga av barn og ungdom med type 1 diabetes er gjennomført i samarbeid med Barnediabetesregisteret sitt nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekt hos barn- og ungdom med type 1 diabetes i Norge, IQ-Norge (Improvement Quality-Norge).

– Her er mange dyktige og engasjerte fagfolk involvert. Forbetring krev som oftast innsats av mange i godt samarbeid. Ved bruk av Demings forbetringssirkel har heile det tverrfaglege diabetesteamet ved barneavdelinga arbeidd systematisk for å betre kvaliteten i behandlinga, seier Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør i Helse Vest, som deler ut prisen til ein stolt Bratke og eit overraska diabetes-team, som trudde dei skulle i eit heilt anna møte.

– Avdelinga har testa ut og implementert fleire forskjellige tiltak for opplæring av barn og ungdom – og for å sikre høgast mogleg fagleg standard i behandlinga. Dette inkluderer informasjons- og opplæringsverktøy, filmar – som også er tekne i bruk i fleire barneavdelingar i landet, internundervisning, oppdatert kunnskap om diabetesutstyr og regelmessige diabetes-teammøte. Det er innført ein meir strukturert og individuelt tilpassa poliklinisk oppfølging, seier Bryne.

Best i Noreg

Dette arbeidet gir resultat! Resultata frå barneavdelinga i Helse Fonna viser ei tydeleg forbetring av diabeteskontrollen til pasientane – og gjennom kontinuerleg forbetring, stadig betre. Helse Fonna er den barneavdelinga med best gjennomsnittleg HbA1c-resultat i Noreg.

Resultata av kvalitetsforbedringsprosjektet i Helse Fonna er presenterte i fleire nasjonale og internasjonale fagforum. I 2017 blei barneavdelinga akseptert som medlem i verdas internasjonale barnediabetesregister (SWEET). Helse Fonna er per nå første og einaste medlem frå Noreg. HbA1c-resultata i Helse Fonna er også på 5. plass av 101 deltakande avdelingar frå heile verda, skriv juryen i si grunngiving for tildelinga.

– Dei gode resultata av forbetringsarbeidet ved Barneavdelinga i Helse Fonna, og den internasjonale anerkjenninga dette har fått, bør vere ein inspirasjon til barneavdelingar i dei andre føretaka i Helse Vest og i resten av landet, seier Inger Cathrine Bryne.

Helsepersonell i et møterom, får pris. Foto.

Prisen blir delt ut på korona-vis, sidan den fysiske konferansen var avlyst i år. Elisabeth Huseby er regional leiar for pasienttryggelik og kontinuerleg forbetring i Helse Vest. (Personane på biletet sit tett, men alle er vaksinerte). Bilete frå filmen: Moxey.

Kva ønskjer de å bruke prispengane på?

– Eg ønskjer at fleire i teamet skal få dra på ein fagkonferanse , der vi kan lære meir og treffe andre som jobbar med det same. Men akkurat no med pandemien er dette ikkje så lett å få til. ei slik reise med fagleg innhals sveisar teamet endå bedre saman, og det er viktig med fagleg oppdatering og å knyte kontaktar internasjonalt, seier Bratke.

* På biletet over:

Øverst, frå venstre: Inghild Hovland (sjukepleiar), Helge Fredrik Lekven-Johnsen (sjukepleiar), Heiko Bratke (barnelege), Turid Gabrielsen  (sjukepleiar), Linda Rushanovski  (sjukepleiar), Caroline Hegg  (sjukepleiar).

Nederst, frå venstre: Grete Vigemyr (barnelege), Sverre Sigurd Johansen Lamens (barnelege), Margareth Worre Bårdsen (sjukepleiar), Meret Pedersen  (sjukepleiar).

Sist oppdatert 10.04.2023