logo Helse Vest

Utlysing av såkornmidlar 2022

Har du ein forbetringsidé? No kan du søkje Helse Vest om midlar. Helse Vest deler kvart år ut såkornmidlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i helseføretaka. Søknadsfristen er 21. februar 2022.

Publisert 01.12.2021
Person i klatrevegg. Illustrasjonsfoto.

Helse Vest reknar med å dele ut 3,1 millionar kroner i såkornmidlar i 2022.

Midlane blir delte ut til lokale initiativ som er forankra i helseføretaka og i private, ideelle institusjonar i Helse Vest. Formålet med prosjekta skal vere å prøve ut forbetringstiltak i liten skala, før dei eventuelt kan breiddas ut til fleire einingar.

Helse Vest oppmodar søkjarar om å knytte såkornsøknaden til aktuelle utfordringar eller risikoanalysar som avdelingane har. Bakgrunnen for prosjektet kan f.eks. ta utgangspunkt i data frå Synergi, avviksmeldingar, risikoanalysar, ForBetring og/eller andre relevante kjelder.

Helseføretak/institusjonar må sende inn samla søknad, i prioritert rekkjefølgje, til Helse Vest innan 21. februar 2022.

Merk at ditt føretak kan ha lokale fristar for innlevering av søknad for å nå den regionale fristen.

Les meir og finn søknadsskjema