logo Helse Vest

Utlysing av forskingsmidlar i Helse Vest for 2024

Helse Vest lyser ut midlar til forskingsprosjekt for 2024. Søknadsfrist er 15. september 2023. Midlane er lyste ut i open konkurranse og prosjekta skal vere relevante og til nytte for spesialisthelsetenesta.

Publisert 16.06.2023
Helsepersonell ser på eit bilde på ein skjerm. Foto.

Foto: Jan Inge Haga

– Forskingsmidlane til Helse Vest skal vere med på å støtte og sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Vi er den nest største helseregionen, også når det gjeld forsking, seier Renate Grüner, forskingsdirektør i Helse Vest. –  Det skjer mykje god og viktig forsking i sjukehusa. Midlane vi deler ut skal vere eit insentiv til meir forsking av god kvalitet, og å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

 

 

Alle fagfelt like viktige

Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon avgjer tildelinga av forskingsmidlane med utgangspunkt i innstilling frå fagleg komité. Dei oppmodar til samarbeid i regionen om forskingsprosjekt det blir søkt midlar til.

Å auke brukarmedverknad i forsking er eit klart oppdrag til helseregionen frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samarbeidsorganet legg også vekt på at prosjekta viser til brukarmedverknad i forskinga.

–  Alle fagfelt er like viktige, så lenge søknadane viser kvalitet og er relevante for tenesta. Målet er å sikre forsking og oppbygging av forskingskompetanse i føretaka, og auke produktiviteten, nytta og kvaliteten på forskinga, forklarar Grüner. – Naturleg nok kjem det flest søknadar frå dei store fagområda som kreft og hjerne- og nervesystem, men også psykisk helse og hjarte/kar har fått stor finansiering i tidlegare år, i tillegg til andre.

Oppmodinga er: Søk!

Forskingsdirektøren har ei klar oppmoding:

– Søk! Utan å søkje får ein ikkje midlar. Bruk gjerne kollegaer og andre til å gi kritiske tilbakemeldingar til søknaden. Og start gjerne i tide med søknaden. Det er lett å rote med vedlegg og formalitetar om alt skal skje siste dagen. Det er kjedeleg å bruke mykje tid på å skrive ein søknad som ikkje blir vurdert på grunn av formelle feil.

Forskingsmidlar i Helse Vest

Helse Vest legg til rette for forsking mellom anna gjennom utlysing av midlar. Brorparten av midlane regionen har til rådvelde held fram med å vere konkurranseutsett. I tillegg organiserer ein strategiske utlysingar ved høve. Dette har bidrege til å løfte forskingssvake område eller kompetanseløft innanfor utvalde område. Dei regionale helseføretaka er også alle del av KlinBeForsk-utlysingane, som er eit nasjonalt verkemiddel for forskingsfinansiering  i spesialisthelsetenesta.

For tida arbeider regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon med å utvikle ein ny strategi for forsking og innovasjon som vil vere gjeldande frå 2024. Denne vil gi retning for forskinga framover.

I 2023 fekk 57 søknadar midlar. I tillegg fekk 160 stipendiatar og prosjekt vidareført finansieringa si. Vel 182 millionar kroner gjekk til å finansiere nye og vidareførte prosjekt og stipend.

Meir om forsking i Helse Vest: