logo Helse Vest
Prøveglass i laboratorium. Foto.

Forsking

Forsking er ny kunnskap til det beste for pasienten. Gjennom pasientnær, klinisk forsking vil Helse Vest bidra til helsetenester av høg kvalitet, tilpassa behova til pasientane.

Kontaktinformasjon

Forsking er, saman med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande dei primære ansvarsområda til helseføretaka. Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet og nytteverdi, gi ny kunnskap og bidra til trygge og effektive helsetenester. Helse Vest støttar årleg om lag 300 forskingsprosjekt i helseføretaka i regionen.

 

​Sjukehusa i Helse Vest har ei felles løysing for innmelding av studiar​ som skal gjennomførast i samarbeid med industri.​

Digital opplæring for brukarmedverknad i helseforsking

Det er laga eit e-læringskurs for brukarmedverknad i helseforsking. Kurset er retta både mot brukarar og forskarar. Kurset er eit samarbeid mellom Kompetansesenter for klinisk forskning, det regionale brukarutvalget i Helse Vest og Regionalt e-læringsteam.

Kurset gir ein innføring i kva brukarmedverknad i helseforskning er, i tillegg til at du får praktiske tips for å etablere eit godt og fruktbart samarbeid mellom brukar og forskar.

Ta kurset
Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta​
Dei nasjonale retningslinjene for brukermedvirkning i helseforsking i spesialisthelsetenesta er grunnlaget for rettleiaren.

Alt om den tradisjonelle konferansen, der den gjeve forskingsprisen og innovasjonsprisen blir delt ut kvart år. Frå 2021 vil det også delast ut ein pris til ein ung forskar.

Alt om forskingskonferansen

 

Utlysing av midlar til nye strategiske forskingssatsingar

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse vest, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet har sett av midlar til etablering av nye strategiske forskingssatsingar i Helse vest . Midlar for perioden 2025 til og med 2029 blir lyst ut med frist 7. juni 2024. Det er sett av ei ramme på minimum 30 millionar kroner pr. år for tildeling til nye strategiske satsingar.
Sjå utlysing
Bakgrunn mønster

Råd og utval

Regionalt samarbeidsorgan mellom Helse Vest, universiteta og høgskule i regionen vedtar fordelinga av Helse Vest sine forskingsmidlar, og har ein rådgivande funksjon i saker som gjeld forsking.

Les meir om samarbeidsorganet

Regionalt redelighetsutvalg har ansvar for å behandle saker om moglege brot på anerkjente forskingsetiske normer. 

Les meir Redelighetsutvalget

Forskings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 blei ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vore å skape ein målretta og heilskapleg innsats for det 21. århundre i verdikjeden frå forsking til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Les meir om HelseOmsorg21

HelseOmsorg21-monitor

NSG blei oppretta i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforsking i eit nasjonalt perspektiv. NSG er eit strategisk rådgivande organ for dei deltakande institusjonane innan helseforsking. Dei regionale helseføretaka, universiteta, universitetssjukehusa og universitets- og høgskulerådet deltek i NSG. I tillegg møter to brukarrepresentantar og observatørar frå Noregs forskingsråd, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Helse Vest har sekretariatsfunksjonen for NSG for 2020 - 2022.

Les meir om NSG

Dei regionale helseføretaka si strategigruppe for forsking er eit viktig forum for kontakt mellom RHF-a og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordneda og strategiske forskingsspørsmål.

Strategigruppa består av representantar frå kvart av dei fire regionale helseføretaka, både frå fagsida og frå administrativ side. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og Noregs forskingsråd har observatørstatus i gruppa.

Les meir om strategigruppa i dei regionale helseføretaka

Forskingsnyheiter

    Sist oppdatert 22.03.2024