logo Helse Vest

170 millionar til kliniske behandlingsstudiar

Dei regionale helseføretaka lyser i 2024 ut cirka 170 millionar kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudiar. I utlysinga i år vil det bli gitt prioritet til søknader for klinisk behandlingsforsking innan protonterapi.

Publisert 13.02.2024
En mann som sitter ved et skrivebord

Foto: KLINBEFORSK

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforsking i spesialisthelsetenesta, KLINBEFORSK, skal bidra til at fleire norske pasientar får tilbod om deltaking i kliniske studiar. Programmet er eigd av dei regionale helseføretaka og er sett opp som eit ledd i oppfølginga av handlingsplanen til regjeringa for HelseOmsorg21. KLINBEFORSK har som formål å dekkje kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlinga.

Dei regionale helseføretaka lyser i 2024 ut cirka 170 millionar kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudiar. For alle søknader blir det sett krav om deltaking frå kliniske forskingsmiljø i alle helseregionar, tilrettelegging for lik tilgang for pasientar nasjonalt og brukarmedverknad.

I utlysinga i år vil det bli gitt prioritet til søknader for klinisk behandlingsforsking innan protonterapi. Det blir likevel føresett at søknadene blir vurderte som støtteverdige innanfor ramma av utlysinga etter fagleg vurdering som for andre søknader.

Det blir gjort merksam på at KLINBEFORSK ser fram til studiar med bruk av nytt studiedesign for tilrettelegging for persontilpassa medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studiar.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpassa 2023-2030 skal søknader om programmidlar frå KLINBEFORSK inkludere og gjere greie for bruk av eksplorative markørar for stratifisering og persontilpassing der det er relevant.

Søknadsfrist for utlysinga er sett til 15. mai 2024 kl. 16:00.

Det blir spesielt gjort merksam på følgjande krav til søknaden:

  • Prosjektbeskrivinga til søknaden og alle vedlegg skal skrivast på engelsk. Sjå elles krav til prosjektbeskrivinga som beskrive under føringar. Søknadene skal følgje desse rammevilkåra med omsyn til varigheit, maksimalt støttebeløp, budsjettelement etc..
  • Prosjektet skal vere leidd frå ein søknadsfør institusjon med forankring i forskingsleiinga i institusjonen.
  • Prosjektet skal inkludere brukarmedverknad og samarbeidspartnarar i alle fire helseregionar frå minst éin av dei angitte søknadsføre institusjonane. Samarbeidspartnarar skal vere oppførte i søknadsskjema.
  • Det skal leggjast til rette for pasientinklusjon frå alle helseregionar.
  • Søknaden skal følgjast av CV med publikasjonsliste for prosjektleiar og sentrale samarbeidspartnarar frå kvar av dei tre andre regionane (maks. 5 sider per deltakar)

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremjast gjennom søknadsportalen eSøknad

(Portalen blir opna for søknader medio februar)