logo Helse Vest
Møllebukta. Sverd i fjell.

Om oss

Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland.

Helse Vest RHF er eitt av dei fire regionale helseføretaka i Noreg, og eiges av helse- og omsorgsdepartementet. Vi ​sørgjer for at kring 1,1 million innbyggjarar i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på. 

Helse Vest eig dei fire helseføretaka i regionen, i tillegg til Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest IKT AS.Tidslinje

Klikk her for å se organisasjonskartet i full størrelse. 

Les meir om våre helseføretak og våre felleseide nasjonale selskap.


Våre hovudoppgåver er å sørgje for​ pasientbehandling, opplæring av pasientar og pårørande, utdanning av helsepersonell og ​forsking. 

Her kan du lese meir om våre hovudoppgåver. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er kring 80 tilsette i Helse Vest RHF, som held til i Stavanger sentrum.

 

Oppdragsdokument og styringsdokument

Vedtekter for Helse Vest RHF

Helse 2035 er den overordna verksemdstrategien for Helse Vest.

Den regionale utviklingsplan tek verksemdstrategien eitt steg vidare, og peikar både på ønska utviklingsretning og overordna tiltak. 

Den regionale tiltaksplanen skildrar tiltak som skal bidra til å oppnå måla i strategien og utviklingsplanen.

Regionale planar og strategiar er planar som gjeld for heile Helse Vest og som skal bidra til koordinert og samordna utvikling på tvers av føretaka og einingane. Regionale fagplanane dekkjer utvalde helsefaglege tema eller område mens funksjonsplanane omhandlar organisatoriske funksjonsområde. 

Føretaka i Helse Vest følgjer opp dei overordna strategiane, planane og føringane gjennom eigne og lokalt tilpassa strategiar og planar. 

Samfunns​oppdraget vårt, i høve til menneske, miljø og samfunn

Samfunnsansvar og det å vere ansvarlege verksemder handlar om korleis vi i spesialisthelsetenesta løyser samfunnsoppdraget vårt, i samspel med andre. Korleis påverkar verksemda vår menneske, miljø og samfunn?

 

Klima og miljø

    Våre helseføretak

    Frå nord til sør: Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest. I tillegg har vi aksjeselskapet Helse Vest IKT AS.
    Meir om helseføretaka
    En gruppe mennesker i hvite labfrakker
    Sist oppdatert 12.07.2024