logo Helse Vest

Regional tiltaksplan

03. Behalde, utvikle og rekruttere medarbeidarar

Det vil bli meir krevjande å sikre tilstrekkeleg fagleg kapasitet. Det å behalde, utvikle og rekruttere medarbeidarar er derfor ei stor og stadig aukande utfordring.

Sjukehusa har òg ei heilt sentral nøkkelrolle i utdanninga av helsepersonell og spesialistar, som vi kan dra meir nytte av. Vi ser store moglegheiter for ytterlegare samarbeid og gjensidig nytte mellom utdanningssektoren og eit breitt spekter av aktørar i spesialisthelsetenesta og primærhelsetenesta.

Tiltak

 • Utvikle og leggje til rette for tiltak som bidreg til å fremje trivsel og utvikling

 • Analyse av behovet for LIS-legar og betre oppfølging av LIS-legar, og samtidig ivareta og behalde fagleg kapasitet

 • Gjennomføring av tiltak for berekraftig bemanning

 • Rekruttering gjennom utdanning

 • Nulltoleranse for vald og trugslar

Effektmål

 • Etablere kompetansestrategiar som er målretta, motiverande og som bidreg til god oppgåveløysing. Nytte og sikre betre tilgang til kompetanse

 • Faste heile stillingar som reduserer bruk av vikarar

 • Tiltak som bidreg til å behalde og utvikle medarbeidarar skal òg gi effekt for god framtidig rekruttering

Indikatorar

 • Redusere uønskt ekstern turnover

 • Nytte kunnskapsgrunnlag frå årlege ForBedring-undersøkingar

 • Kunnskap og moglegheit for å følgje opp kva roller og oppgåver som er vanskelege å rekruttere

Indikatorane er under utvikling, og blir ytterlegare konkretiserte i forbindelse med oppstart og gjennomføring av tiltaket.

Involverte aktørar

 • Dei lokale helseføretaka

 • Tillitsvalde

 • UH-sektoren

Avhengigheiter, styringsdokument og tilgrensande satsingar og aktivitetar

Tiltak og initiativ under oppstart og gjennomføring

  Sist oppdatert 03.04.2024