logo Helse Vest

Vedtekter for Helse Vest RHF

Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001.Oppdatert 10. januar 2022 ved føretaksmøte i Helse Vest.

§ 1 Navn

Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF.

§ 2 Eier

Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat.

§ 3 Ansvarsområde for Helse Vest RHF

Ansvarsområdet for Helse Vest RHF er Helseregion Vest. Helseregion Vest omfatter fylkene Rogaland og Vestland.

Justeringer av ansvarsområdet foretas av Kongen.

§ 4 Hovedkontor

Helse Vest RHF har sitt hovedkontor i Stavanger kommune.

§ 5 Formål

Formålet for virksomheten til Helse Vest RHF er å bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor det geografiske ansvarsområdet som er angitt i § 3. Målsettingen er nedfelt blant annet i helseforetaksloven § 1, spesialisthelsetjenesteloven § 1-1, psykisk helsevernloven § 1, pasientrettighetsloven § 1-1 og i annen helselovgivning som retter seg mot foretakets virksomhet.

§ 6 Hovedoppgaver

Helse Vest RHF skal oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.

Helse Vest RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse.

Helse Vest RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene:

 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • helsemessig og sosial beredskap
 • rehabilitering og habilitering
 • somatisk helsetjeneste
 • psykisk helsevern
 • tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk
 • laboratorie- og radiologiske tjenester
 • syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
 • apotektjeneste på sykehus

Hovedoppgavene som Helse Vest RHF skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor regionen er:

 • pasientbehandling
 • utdanning av helsepersonell
 • forskning
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling

Helse Vest RHF skal oppfylle sitt ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a gjennom egeneide helseforetak og kan også benytte andre leverandører av spesialisthelsetjenester når det bidrar til å oppfylle foretakets mål.

Helse Vest RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder.

Helse Vest RHF skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høgskole og andre relevante institusjoner med hensyn til disse oppgavene.

Helse Vest RHF skal ta initiativ til og medvirke til samarbeid med andre regionale helseforetak når dette er egnet til å fremme de regionale helseforetakenes formål og løsning av hovedoppgavene.

§ 7 Eiermøter i Helse Vest RHF

Det skal avholdes foretaksmøte i januar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for fastsettelse av årsregnskap og årsberetning, jf. helseforetaksloven § 43, jf. regnskapsloven § 3-1, og for behandling av årlig melding som omtalt i helseforetaksloven § 34, jf. § 15 i vedtektene for Helse Vest RHF. Ytterligere foretaksmøter utover de som er nevnt over, avholdes etter særskilte behov.

§ 8 Styrende organer

Helse Vest RHF ledes av et styre. Styret kan ha inntil ti medlemmer. Inntil sju medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Den daglige ledelsen av Helse Vest RHF utøves av den styret ansetter.

§ 8 a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak

Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet.

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.

Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor.
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven § 21 første ledd.

§ 9  Opphevet 7. januar 2014.

§ 10 Salg av sykehusvirksomhet

Styret skal oversende eventuelle saker med forslag om salg av hele eller deler av et helseforetaks virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten, eller tjenester som står i naturlig sammenheng med spesialisthelsetjenesten, til departementet slik at sakene kan forelegge for Stortinget, jf. helseforetaksloven § 32.

§ 11 Salg av foretakets faste eiendommer

Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Vest RHF eier, når eiendommen er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen.

§ 12 Låneopptak 

Helse Vest RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Vest RHF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill. kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløpet må forelegges føretaksmøtet.

Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPSprosjekter.

Helse Vest RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrene og reglene som er gitt i ”Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene” av 26. februar 2003 med senere endringer.

§ 13 Universitetenes og høyskolenes oppgaver

Styret skal påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning ved helseforetak som Helse Vest RHF eier blir ivaretatt, og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.

Helse Vest RHF skal tre inn i de pliktene som fylkeskommunene og staten som sykehuseiere hadde overfor universiteter og høyskoler da Helse Vest RHF overtok ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjenesten i Helseregion Vest, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Helse Vest RHF skal bidra til en klargjøring av universiteters og høyskolers rettigheter i forhold til de helseforetak som Helse Vest RHF eier.

Foretaksmøtet skal fastsette instruks om forholdet til universiteter og høyskoler.

§ 14 Medvirkning fra pasienter og pårørende

Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.

Styret skal også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene.

Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Det skal fremgå av oversendelsen av årlig melding at brukerutvalg har fått forelagt meldingen før denne sendes departementet, jf. § 15. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til departementet.

§ 15 Melding til departementet

Styret skal innen den 15. mars hvert år sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av staten som eier
og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett.

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering.

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til det regionale foretakets plandokument.

§ 16 Pensjon

Helse Vest RHF skal sørge for at de ansatte i Helse Vest RHF og i de helseforetak som Helse Vest RHF eier, skal omfattes av offentlig tjenestepensjon.

§ 16 a Re​tningslinjer og rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

​Helse Vest RHF skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.​

​§ 17 Arbeidsgivertilknytning

Helse Vest RHF skal være medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter og skal sørge for at alle helseforetak som det eier, også er medlem av Arbeidsgiverforeningen Spekter.

§ 18 Kontaktmøter med fylkeskommuner o.a.

Helse Vest RHF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med fylkeskommunene i regionen to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i regionen. Helse Vest RHF skal sørge for at det etableres lignende ordninger med kommunene mv. i underliggende helseforetak.

§ 19 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Helse Vest RHF, jf. helseforetaksloven § 12.

Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta Helse Vest RHF sitt formål og hovedoppgaver.

Sist endret 14. januar 2020

Vedtektene ligger også som PDF på regjeringen.no

Sist oppdatert 23.02.2022