logo Helse Vest
Møllebukta. Sverd i fjell.

Om oss

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

 

​Vi ​sørgjer for at kring 1,1 million innbyggjarar i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Verksemda omfattar spesialiserte helsetenester innanfor fysisk helse, psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

Våre hovudoppgåver er å sørgje for​ pasientbehandling, opplæring av pasientar og pårørande, utdanning av helsepersonell og ​forsking.

 

Helse Vest RHF eig dei fem helseføretaka i regionen og er konsernleiing for føretaksgruppa. I tillegg eig ​​Helse Vest IKT-selskapet Helse Vest IKT AS. Det er kring 60 tilsette i Helse Vest RHF, som held til på Forus i Stavanger kommune.

Helse Vest er eitt av fire re​​gionale helseføretak i Noreg og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Våre sjukehus

Våre helseføretak

Felleseigd​e, nasjonale selskap

Våre helseføretak

Frå nord til sør: Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest. I tillegg har vi aksjeselskapet Helse Vest IKT AS.
Meir om helseføretaka
En gruppe mennesker i hvite labfrakker
Sist oppdatert 19.04.2023