logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 3 - andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent innen 2030

Helseforetakene skal benytte produkter som er produsert på en måte som beskytter pasienten, ansatte på sykehusene og i leverandørkjeden, og miljøet. Delmålet omfatter indirekte utslipp fra sykehusenes drift.

Ikon

Delmålet er rettet mot hovedutfordringene; tap av artsmangfold og klimautslipp. Ved å begrense helse- og miljøskadelige stoffer i produktene og i produksjon, reduseres utslipp av giftstoffer til luft, vann og jord og gir tryggere produkter til pasienter. Delmålet innebærer å benytte anerkjente miljømerker med et livssyklusperspektiv og å etterspørre produkter uten skadelige stoffer i de pasient- og ansattnære kategoriene.

Produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer i pasient/-ansattnære kategorier 

Foretakene måler andel avtaleprodukter uten stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste (% andel / totalt avtalesortiment) pr kategori, med følgende underkategorier: 

 • Andel avtaleprodukter med stoffer på kandidatlisten 

 • Andel avtaleprodukter med ftalater 

 • Andel avtaleprodukter med bisfenoler 

 • Andel avtaleprodukter av PVC 

 • Andel avtaleprodukter med antimikrobielle stoffer 

 • Andel avtaleprodukter med lateks 

Følgende kategorier er definert: 

 • Kirurgiske produkter (KIR), 

 • Laboratorieprodukter og -utstyr (LAB), 

 • Medisinske forbruksvarer (MFV) 

 • Medisinsk teknisk utstyr (MTU). 

 • Baseline for avtaleprodukter i KIR og MFV september 2021 og LAB og MTU november 2021.

Eksempel på kategori medisinske forbruksvarer (MFV)

Sykehusinnkjøp, som er en tjenesteleverandør til helseforetakene har et særlig ansvar for å unngå forurensing og begrense at pasienter og ansatte blir eksponert for farlige kjemikalier. Derfor har man utarbeidet en restriksjonsliste («RSL» - Restricted Substances List).

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

Sist oppdatert 03.04.2024