logo Helse Vest

7 delmål i felles klima- og miljøarbeidet for spesialisthelsetenesta

Delmål 5 - andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent

Digital hjemmeoppfølging kan bidra til et mer differensiert og tilpasset tjenestetilbud, og bedre ressursutnyttelse. Innovative måter å tilby tjenester i sykehus som samtidig reduserer forbruk i sykehus. Redusert forbruk innebærer redusert utslipp.

Logo

Delmålet bygger på krav gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokumentet til de fire regionale helseforetakene i 2021. 

Delmålet er valgt for å koble klima- og miljøarbeid i sykehus til innovasjon og teknologi. Målet involverer bredt fra pasientbehandling til utvikling av fremtidens sykehustjenester, smarte måter å arbeide på og utnyttelse og videreutvikling av teknologi.

Videokonsultasjoner - hvordan fungerer det? 

Bruk av telefon- og videokonsultasjoner benyttes særlig i tilfeller hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Helsedirektoratet har samlet informasjon som kan hjelpe og inspirere organasjoner som skal utvikle denne type tjenester. 

Videokonsultasjoner - hvordan fungerer det? - St. Olavs hospital

 

Eksempel fra Vestre Viken

Politiske konsulentasjoner over video og telefon er et viktig steg i å unngå unødige fysiske reiser.  Flere sykehus arbeider for å videreutvikle tilbudet om "ikke-fysiske tjenester", digitale tjenester. Pasienter som følges opp ved medisinske sykehus (somatikk) i Vestre Viken har mulighet til å registrere informasjon om eget sykdomsforløp ved innlogging på en digital nettportal. Se hvordan dette fungerer i videoen.

Video - en digital nettportal i Vestre Viken

 

Flere eksempler og metodikk 

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov. 

 

Indikatorer

Måloppnåelsen skal følges opp ved hjelp av indikatorer. Beskrivelse av disse indikatorene finner du her

 

Sist oppdatert 03.04.2024