logo Helse Vest

Utdanningskonferansen i Helse Vest

Helse Vest arrangerer ein utdanningskonferanse kvart år. Det er det regionale samarbeidsorganet for utdanning som er ansvarleg for konferansen.

Ikon

Helse Vest deler kvart år ut ein utdanningspris. Formålet med prisen er å fokusere på den svært viktige rolla utdanning speler for helseføretaka, og gi merksem til eit tiltak som på særleg godt vis framhever dette. Tiltaket som blir premiert må i samhandling heve og fremje det faglege nivået på utdanning av helsepersonell i regionen.

Statuttar for Utdanningsprisen

Program dag 1

Møteleiar: Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

15.00 - 16.00: Registrering og lett servering

16.00 - 16.10: Opning av konferansen

16.10 - 16.25: Kunstnarisk innslag

Tema 1: Kompetansebehov i fremtida – kva endringar må vi førebu oss på?

Rapporten til Helsepersonellkommisjonens beskriver et utfordringsbilde hvor det vil bli færre ansatte per pasient i helse- og omsorgstjenestene. Teknologi og digitalisering er pekt på som noe av løsningen. Samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og helseforetak er viktig for å sikre riktig kompetanse. Hvordan kan/bør vi forberede oss til denne endringen?

16.30 - 17.15: Opningsinnlegg

Utdanningsinstitusjonane og helseføretaka har gitt innspel til Profesjonsmeldinga og Nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Kva blir dei nasjonale føringane framover og kva endringar er nødvendige for å få ei bærekraftig helsetjeneste?
v/ Ingrid M. Middelthon, fagdirektør i Helse og omsorgsdepartementet

Presentasjon her

17.15 - 17.30: Spørsmål og diskusjon

17.30 - 17.45: Pause

17.45 - 18.40: Hovudinnlegg

Kunstig intelligens, teknologi og digitalisering vil ha ei betydeleg rolle i endringa av spesialisthelsetjenesta framover og vil innebære nye måtar å jobbe og organisere oss på. Forstår vi fullt ut kva dette vil bety for helseføretaka og utdanningsinstitusjonane, og har vi tilstrekkeleg kompetanse til å drive dei endringsprosessane som må til?
v/Jon-Torgeir Lunke, seniorrådgjevar i Direktoratet for e-Helse

Presentasjon her

18.40-18.45: Oppsummering av dag 1

19.30: Middag med utdeling av Helse Vests utdanningspris

Program dag 2

Møteleiar: Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning, Høgskulen på Vestlandet

08.30 - 09.05: Presentasjon av vinnaren av Helse Vests utdanningspris

Presentasjon her

Tema 2: Læring i endring – korleis kan vi utvikle utdanningane og bidra til livslang læring?

Utdanning og kompetanseutvikling er avgjerande for å gi trygge og gode tenester til innbyggjarane vi har ansvar for. Vi skal saman bidra for å skape framtidas helseteneste og må samarbeide tett om digital omstilling. Mangel på helsepersonell vil føre til at vi må prioritere meir, samarbeide meir på tvers og ha meir effektive utdanningar. Kva endringar må til og korleis kan vi sikre at dette skjer på ein slik måte at pedagogikk og didaktikk spiller godt sammen?

09.10 - 09.40: Kunstig intelligens og læring?
v/Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved UiB

Presentasjon her

09.40 - 10.00: Pause og utsjekk

10.00 - 10.30: Kva skal til for at simuleringsbasert læring gir effektar? Evidens, erfaringar og god implementering?
v/Sigrun Anna Qvindesland, leder, RegSim

Presentasjon her

10.30 - 10.45: Korleis kan vi bruke VR i undervisning? Eksempel frå jordmorutdanninga.
v/Lars Peder Bovim, høgskulelektor ved SimArena, Høgskulen på Vestlandet

Presentasjon her

10.45 - 11.00: Korleis blir tverrfagleg simulering brukt i undervisning?
Eksempel frå bachelorstudiet i paramedisin
v/Nina Vatland, studieprogramleder, bachelor i paramedisin, Universitetet i Stavanger

11.00 - 11.45: Standssesjon: Bruk av digitale verktøy i undervisning og opplæring

  • E-vei – bruk av digitale modular, samling med simulering og erfaringsoverføring for å auke rettleiarkompetanse hos spesialsjukepleiarar og jordmødre, v/UiS og Helse Stavanger
  • Solstien 3 – eit digitalt læringshus med 360˚-videoar som startpunkt for VR-simulering, v/VID
  • VR og simulering i Psykiatrisk klinikk, v/Helse Bergen
  • VR-simulering med bruksområde innan prehospital psykisk helse, akuttpsykiatri, somatiske avdelingar, kommunehelsetenesta og utdanningsinstitusjonar, v/UiS
  • Legemiddellære i VR som tiltak mot medisineringsfeil, v/UiB og Helse Bergen
  • Rett dose – eit spel for sjukepleiarar for å øve seg på å gi rett dose medisin til pasientane, v/Helse Vest IKT

11.45 - 12.45: Psykologisk tryggleik ved endringer
Kor viktig er psykologisk tryggleik ved endringar, korleis kan vi førebu studentane, og kva blir kravd av helsepersonell og leiarar?
v/Bård Fyhn, prosjektleder ved Norges Handelshøyskole

Presentasjon her

12.45 - 13.00: Avslutning
v/Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF

13.00: Lunsj

Sist oppdatert 03.01.2024