logo Helse Vest

Årsrapporter gir viktig innsikt

For første gang er det RHF-ene som har vurdert årsrapportene fra nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre.

Publisert 21.06.2024

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt av det er de regionale helseforetakene som fra og med 2023 skal vurdere årsrapportene fra nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og nasjonale sentre

– Årsrapportene gir innsikt i det omfattende arbeidet som de nasjonale tjenestene utfører. Det er viktig for RHF-ene å følge dette opp i fellesskap for å sikre bred forankring i regionene, sier fagleder Gjertrud Jacobsen i Helse Vest. 

I gjennomgangen av årsrapportene er det lagt vekt på å vurdere hvordan kravene i veilederen for nasjonale tjenester blir oppfylt. Disse omfatter likeverdig tilgjengelighet, resultatmål, aktivitet mot andre regioner, forskningsaktivitet og hvordan tjenestenes referansegrupper fungerer.

Endringer

I 2024 er rapporteringsløsningen for de nasjonale tjenestene, eRapport, oppgradert. De viktigste endringene er:

  • Tjenesten og referansegruppen rapporterer samtidig og i samme skjema
  • Det er stilt krav om at tjenestene skal har mer informasjon på egne nettsider, og det er følgelig kuttet ned på årlige rapporteringskrav.

Hensikten med å la referansegruppen rapportere sammen med tjenesten, er å bidra til mer løpende kontakt og samarbeid gjennom året. Årsrapporten er nå en samlet tilbakemelding der tjenesten legger fram sine resultater, og referansegruppen rapporterer hvordan de jobber både samme med tjenestene og i sine respektive regioner.

– De nasjonale tjenestene har viktige oppgaver på vegne av alle regioner, og er ledende innen sitt fagområde nasjonalt. De yter pasientbehandling og kompetansebygging som kommer alle regioner til gode, sier Jacobsen.

Innspill

Servicemiljøet har i forbindelse med årsrapporteringen bedt om innspill på nytt rapporteringsformat fra tjenestene som vil bli tatt med i videreutvikling av løsningen. Dette vil bli fulgt opp i 2024. Servicemiljøet vil også fortsette arbeidet med å standardisere og forenkle årsrapportene gjennom videreutvikling av tjenestenes nettsider, også i samarbeid med Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).

De regionale fagdirektørene fikk presentert vurdering av årsrapportene i sitt møte 27. mai 2024 og sluttet seg til denne. 

Alle tjenestene får tilbakemelding om vurdering av årsrapportene. Regionene vil som i 2023 organisere sine tilbakemeldinger og oppfølging av tjenestene gjennom egne møter med tjenestene eller skriftlig tilbakemelding. Hver region vurderer om tjenester har større behov for oppfølging, for eksempel gjennom egne møter.

Alle årsrapportene med tilbakemelding fra referansegruppene finnes her.