logo Helse Vest

Nye kompetansetjenester er opprettet

Nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose, og Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge er nå opprettet.

Publisert 24.05.2024

Helse Sør-Øst fikk i 2023 godkjent søknader om å etablere en nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge og en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose. Begge tjenestene er lokalisert til Oslo universitetssykehus ved hhv. Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken. 

Nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose

Endometriose og adenomyose påvirker rundt en halv million nordmenn. Fra 2024 og i ti år framover skal kompetansetjenesten bidra til å bedre kompetanse og kunnskap i regionale helseforetak rundt de to sykdommene. Det ligger et stort potensial i å gjøre endringer i organisering av utredning og behandling av tilstanden, etablere nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling, og iverksette kompetansehevende tiltak både rettet mot fastleger og spesialisthelsetjenesten. Tjenesten ledes av Guri Bårdstu Majak. 

Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge

Palliasjon til barn og unge er et relativt nytt fagfelt i Norge. Utviklingen av
behandlingstilbudet ved alvorlige, livsbegrensende tilstander hos barn og ungdom går raskt, og stadig flere barn lever lenger med komplekse, sammensatte, livstruende lidelser. Dette øker behovet for bedre kompetanse på støttende og lindrende behandling ved alle barne- og ungdomsklinikker i Norge.

Tjenestens innhold vil være kompetanseoppbygging og spredning, veiledning og rådgivning til tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten, primært via samarbeidspartnere i de regionale, barnepalliative teamene og i nettverk. Kompetansetjenesten skal bidra til utvikling av fagområdet gjennom deltakelse i relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Den nasjonale faglige retningslinjen om palliasjon til barn og unge fra 2016 skal nå revideres og kompetansetjenesten vil være ekstern høringsinstans, og bidra til å implementere revidert retningslinje i tjenesten. Leder for tjenesten er Anja Lee.