logo Helse Vest

Konsernhovudverneombod

Verneomboda i Helse Vest er godt organisert med konsernhovudverneombod og verneombod på alle nivå og einingar i verksemdene.

Portrett av kvinne. Foto
Ingeborg Sævareid

Ingeborg Sævareid frå Helse Bergen er konsernhovudverneombod i Helse Vest.

Kontakt Ingeborg Sævareid

Verneomboda med viktig rolle

​​​​Eit velfungerande og utviklande HMS‐arbeid skal stå sentralt i Helse Vest. I dette arbeidet bidrar verneomboda aktivt.

Føretaka i Helse Vest er i k​onstant endring og utvikling, og verneomboda må vere i stand til å møte dei endringane som kjem. For betre å kunne møte desse endringane og for heile tida kunne å fokusere på å utvide og styrkje verneombode har vi ein eigen strategi.​

Det kan vere krevjande å finne rolla som verneombod – det gjer seg ikkje sjølv. For lettare å finne rolla og for å nå måla i strategien, har verneomboda i Helse Vest laga ei metodebok: Verneombodsar​beid – slik kan det gjerast.​

Sist oppdatert 04.03.2024