logo Helse Vest

Helse Vest

Regionale fag- og funksjonsplanar

Regionale fagplanane dekkjer utvalde helsefaglege tema eller område, mens funksjonsplanane omhandlar organisatoriske funksjonsområde.

 

Andre regionale fag- og funksjonsplanar og rapportar 


         ​​Internrevisjonen har ei eiga side med rapportar og anna informasjon.​

         Internrevisjon i Helse Vest

         Helse Vest søkeresultat hos Helsetilsynet

         Ein tilsynsrapport er ei tilbakemelding frå Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen, til verksemda om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten blir eventuelle brot på lov eller føreskrift (avvik), påpeikte.

         Også andre område der tilsynsmyndigheita meiner det er eit forbetringspotensiale (merknad), blir påpeikte.

         ​​​​​​​​​​​​Påpeikte avvik blir som regel raskt lukka. Eldre tilsynsrapportar vil derfor ofte ikkje gi eit riktig bilde av situasjon slik han er i dag.

         Helsetilsynet si oppgåve

         Helsetilsynet skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkninga sin helsetilstand og behovet for tenester, følge med på korleis tenestene og personellet utøver si verksemd og gripe inn overfor verksemder og helsepersonell som utøver verksemda i strid med lovgivinga.​​​


          Sist oppdatert 10.04.2024